53:39

προς Εβραίους α΄1

42:37

κατά Ιωάννην ε' 1-23

37:01

Κατά Λουκά ιη' 20-37

42:57

Γένεσης ιγ' 5-7 & Κατά Ματθαίο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 02 Aug 2020
42:43
39:36

Προς Τιμόθεον Α 2:1-15 - Καλή

40:10

Ησαΐας κεφ 6

26:35

κατά Λουκάν ε΄[5] 1-11

32:35

Ιερεμίας λγ' 1-13

38:19

Πράξεις των Αποστόλων ις' 6-40

48:24

Ψαλμοί 32:1 & Κατά Ιωάννη 4:1-

49:33

Λουκάς 9:46-56

48:41

Ησαΐας 40:25-31

30:15

Κατα Ματθαίον ιδ' 13-23

 • Δημήτρης Κορδορούμπας
 • Πάτρα

 • 02 Aug 2020
29:25

Κατα Ματθαίον ιδ' 22-33

 • Δημήτρης Κορδορούμπας
 • Πάτρα

 • 02 Aug 2020
21:55

Αγγαίος β'1-9

34:34

Κατά Ματθαίον ις'13-28

14:34

Αγγαίος β'1-9

37:38

Β' Κορινθίους ι' 1-6

38:43

Ψαλμός 90 Εδάφια 1-17

 • Κώστας Χατζησταματίου
 • Καβάλα

 • 02 Aug 2020
25:40

Ομολογία Πίστεως

 • Χρήστος Τοπάλτζας
 • Κω

 • 01 Aug 2020
42:06

Κατά Ματθαίου 13:24-30

51:56

πρός Εβραίους δ' 14-16

48:48

Ματθαίον ς΄[6] 19-34

41:40

προς Κορινθίους Β' ε' 12-15 (Μ

43:35

Β' Βασιλέων 2:1-3

 
arrow_drop_up