20:32

Α' Βασιλέων ιη' 41-46 Κατά Μα

  • Κώστας Κυρίτσης
  • Κω

  • 27 Oct 2021
44:42

Α' Προς Κορινθίους 9(θ') 19-27

47:16

Ομολογία Πίστεως

44:21

Β’ Πέτρου β’ 17-22 & γ’ 1-7

53:35

Εφεσίους ς' 10-19

  • Νίκος Ντουρουντάκης
  • Πάτρα

  • 27 Oct 2021
29:26

προς Ρωμαίους ιβ' 1-8

12:49

Α' Ιωάννου β' 1-5

50:38

Β' Κορινθίους ε' 9-15

42:30

Λουκάν ιζ' 20-37

37:56

προς Εβραίους ι' 35-39

52:17

Πράξεις κς'

34:34

Κατά Ιωάννη 8:1-28

53:15

Ιωάννης η' 30-59

Πράξεις ιγ' 14-35

50:50
51:30

Μηνύματα αδελφών

46:42

Εσθήρ α' 13-22

30:16

Μάρκος β΄ 13-17

52:41

Εφεσίους 4:7-14

  • Πέτρος Φυλακουρίδης
  • Ρόδος

  • 25 Oct 2021
45:18

πρός Ρωμαίους 14:1-23

43:19

Ιωάννη ιβ' 26 - Θέμα: Υπηρέτης

40:00

Κατά Λουκάν 13:22-30 - The dec

30:59

Α' Πέτρου α' 17-25

39:09
14:51

Ψαλμοί ρκς' 1-6

30:51

Κατά Μάρκον β' 1-12

46:21

Κατα Μάρκον ι' 31-45

 
arrow_drop_up