Τρίπολη

43:05

Πρός Εβραίους 10:1-18

47:56

Προς Ρωμαίους 8:1-11

48:04

Κατά Ιωάννη 5:1-47

37:57

Κατά Ματθαίου 23:1-39

44:10

Πρός Εβραίους 9:1-28

48:35

Προς Ρωμαίους 7:1-25

48:48

Κατά Λουκά 12:22-58

36:01

Προς Ρωμαίους 6:21-23

51:07

Κατά Ιωάννη 15:1-15

54:19

Κατά Ματθαίου 22:34-46

52:21

Πρός Εβραίους 7:1-28

43:24

ατά Ματθαίου 22:41-46

43:33

Πρός Ρωμαίους 6:1-7

55:39

Κατά Λουκά 17:26-37

36:32

Ρωμαίους 5:12-21

50:17

Κατά Ματθαίου 18:10-22

36:32

Κατά Ματθαίου 22:15-33

46:46

Εβραίους 6:9-12

36:02

Κατά Λουκά 22:63 -71 & 23:1-56

51:24

Εβραίους 6:4-8

50:06

Ρωμαίους 5:1-11

42:13

Ρωμαίους4:13-25

49:31

Ψαλμοί 121:1-8 & Κατά Ματθαίου

50:02

Ησαΐας 43:17

49:33

Κατά Ματθαίου 21:10-13

50:16

Ψαλμοί 91:1-16

46:29

Ρωμαίους 1:1-7

44:22

Χρονικών,Α 11:10-23 & Εφεσίους

 
arrow_drop_up