Τρίπολη

44:49

Κορινθίους Α, 1:10-16

47:33

Κατά Ιωάννη 8:42-59

31:22

Κατά Λουκά 6:1-6

15:24

Κατά Μάρκου 5:25-34

31:55

Κατά Ματθαίου 21:33-46

44:08

Κορινθίους Α 1:1-2

45:21

Κατά Ιωάννη 8:12

32:38

Πράξεις των Αποστόλων 2:1-47

25:34

Προς Εβραίους 12:1-11

21:57

Ιερεμίας 1:4-9

43:39

Κατά Λουκά 9:23

07:33

Κατά Λουκά 5:1-11

48:43

Κατά Ιωάννη 8:1-11

38:42

Κατά Λουκά5:27-39

54:29

Ψαλμός 84:1-12 & Κατά Μάρκου 1

45:46

Κατά Λουκά 5:17-26

10:24

Ψαλμος100:1-5

44:39

Προς Εφεσίους 2:1-10

47:04

Κατά Ιωάννη 7:1-24

48:28

Χρονικών Α, 10:13-14 & Κατά Λ

39:06

Κατά Λουκά 5:1-11

38:31

Κατά Ματθαίου 13:24-43

42:56

ΟΜΟΛΟΓΙΑ

45:07

Κατά Ιωάννη 6:32-37

49:26

Ωσηέ 6:1-11

37:41

Κορινθίους Α, 15:35-49

39:06

Κατά Ιωάννη 6:14-21

39:53

Κατά Μάρκου 16:1-20

 
arrow_drop_up