Τρίπολη

45:46

Επιστολή Ιωάννη Α, 3:4-10

49:07

Κατά Λουκά 17:20-37

50:29

Κατά Λουκά 8:26-39

41:28

Επιστολή Ιωάννη Α, 3:1-10

40:58

Κατά Ιωάννη 2:13-17

52:08

Βασιλέων Α, 17:1-24 & Κατά Λο

44:38

Επιστολή Ιωάννη 3:1-3

43:04

Επιστολή Ιωάννη , Α 2:18-19

37:20

Κατά Ιωάννη 1:40-51

52:56

Αγγαίος 1:1-7

34:53

Ησαίας 59:1-21

42:13

Κατά Ματθαίου 1:18-25

41:01

Κατά Ιωάννη 1:35-42

49:37

Ιωνάς 3&4:1-11

39:01

Επιστολή Ιωάννη Α, 2:10-17

39:59

Κατά Ιωάννη 1:29-34

42:18

Επιστολή Ιωάννη Α, 2:1-11

49:29

Ψαλμός 23:1-6 & Κατά Ιωάννη 1

47:27

Δευτερονόμιο 11:13-28 & Κατά Λ

47:58

Ιωνάς 1:1-16

43:17

Κατά Ιωάννη 1:9-20

47:30

Κατά Ματθαίου 28:19

43:38

Κατά Ιωάννη1:1-7

51:49

Ησα'ί'ας 40:27-31 & Κατά Λουκά

51:04

Πρός Εβραίους 13:12-25

49:09

Κατά Λουκάν17:26-37 & Αποκαλυψ

44:03

Κατά Ματθαίου 27:45-66

48:36

Χρονικών Α, 28:1-10 & Κατά Μά

 
arrow_drop_up