Θεσσαλονίκη (Πτολεμαίων)

38:22

Νεεμίας δ'

49:19
53:38

Γένεσις κδ' 1-27 & Προς Εβραίο

1:27:41
53:44

Ψαλμός ρκζ' & Α' Ιωάννου β' 10

41:25

Ησαΐας ξβ'

50:08

Κριταί ς' 6-16 & Κατά Ματθαίον

49:47

Ψαλμός λζ' 25

46:42
59:39

Ιακώβου γ' 1-2, Α' Ιωάννου α'

49:16

Εκκλησιαστής β' 1-11 & Προς Φι

46:14

Αποκάλυψις Ιωάννου β' 1-7 & Πρ

58:12
50:19

Οι ειλικρινείς θα σ' αγαπήσουν

47:13

Πράξεις των Αποστόλων ζ' 54-60

 
arrow_drop_up