/ Θεσ/κη (Πτολεμαίων)

Θεσ/κη (Πτολεμαίων)

53:44

Κατά Λουκάν ιζ' 1-10 & Κατά Ματθαίον κδ' 14, 29-51

39:34
45:27

Κατά Ιωάννην ε' 1-16

43:02

Κατά Ιωάννην ε' 1-47

41:05

Παροιμίαι ζ' 1-27

50:54

Κατά Ιωάννην δ' 4-30 & Κατά Ιωάννην γ' 1-15

45:13

Φύλαξε την καρδιά σου

1:26:52

Μηνύματα Αδερφών

52:55

Προς Εφεσίους δ' 1-16 & Α' Χρονικών κθ' 1-18

47:11

Κατά Μάρκον η' 34-38 & Νεεμίας α' 4 - β' 5

52:40

Προς Κολοσσαείς γ' 1-17 & Α' Ιωάννου α'

50:52

Ψαλμός ρκα' & Γένεσις δ' 1-10

52:48
54:08

Κατά Λουκάν ιε' 11-24

46:35

Το Πνεύμα μη σβήνετε #6

44:17

Προς Εφεσίους ε' 15-21

50:53

Κατά Ματθαίον ιε' 21-28 & Κατά Ιωάννην ς' 47-65

43:57

Α' Ιωάννου γ' 1-24

arrow_drop_up