Θεσσαλονίκη (Πτολεμαίων)

52:17

Κατά Λουκάν κα' 1-19 & Ησαΐας

58:19

Δανιήλ δ' 1-12 & Α' Κορινθίους

53:27

Η παρουσία του Θεού δεν έρχετα

56:36
57:45

Προς Ρωμαίους ι' 1-13 & Κατά Μ

47:35

Ησαΐας νε'

44:31
54:13

Κατά Μάρκον ζ' 26-30 & Κατά Λο

1:02:41
51:43

Κατά Ματθαίον ιζ' 1-13 & Πράξε

53:25

Κατά Ματθαίον κδ' 42-51, κε' 1

50:00

Μη φονεύσεις τη φωνή του Θεού

55:23

Β' Βασιλέων ς' 24-33, ζ' 1-2 &

59:58

Ψαλμός ρις' 1-5 & Α' Κορινθίου

52:54

Κατά Ιωάννην ζ' 37-39 & Α' Κορ

56:13

Β' Βασιλέων ε' 1-16 & Κατά Μάρ

 
arrow_drop_up