Νέα Υόρκη

39:53

Κορινθίους Α' 2 & 3:1-4

46:33

Βασιλέων Β' 22:1-10 & κατά Ματ

32:28

Κορινθίους Α' 1:18-31 & 2:1-5

52:49

Ησαΐας 61 & κατά Λουκάν 23:34-

50:08

Κορινθίους Α' 1:1-21

44:26
36:52

Ρωμαίους 16:17

47:28
43:17

Ρωμαίους 16:1-16

50:56
50:57

Ρωμαίους 15:8-33

50:42
39:57

Ρωμαίους 14:14-23 & 15:1-7

41:09
46:29
39:38

Ρωμαίους 14:1-13

33:45

Ρωμαίους 13

39:37
54:18

Ρωμαίους 12

49:38

Κατά Λουκάν 15

46:13

Ψαλμός 46 & κατά Λουκάν 10:38-

42:06

Ψαλμός 42 & κατά Λουκάν 18:35

44:34

Ρωμαίους 11

41:03

Κατά Ιωάννην 4:43-54

35:23

Ρωμαίους 10

45:44
38:23

Ρωμαίους 9

45:02

Βασιλέων Α' 18:22-46 & Πράξεις

 
arrow_drop_up