Λευκωσία

30:35

Κατά Ματθαίον κ' 1-16

24:19

Κατά Ιωάννην α' 4 7-21

26:09

Αποκάλυψη γ' 7-13

24:29

Αποκάλυψη β' 19-27

28:48

Κάτα Λουκάν ιη' 35 - ιθ' 9

22:26

Βασιλέων Α' 25-39

22:16

Ρωμαίους ιδ' 1-23

47:30

Αποκάλυψη γ' 14-22

26:20

Αποκάλυψη β' 12-17

34:40

Κατά Ματθαίον κς'36-46

38:52

Χρονικών Β' κ' 1-26

30:26

Προς Εβραίους γ' 1-19

35:32

Αποκάλυψις β' 1-11

30:26

Ησαΐας ς' 1-13

35:50

Ησαΐας ί 5-19

37:01

Κατά Λουκά ιη' 20-37

20:44

Κατα Ματθαίον ιγ' 44-58

24:01

Προς Εβραίους δ' 1-2

33:07

Παροιμίες η' 12-36

34:06

Κατά Μάρκον θ' 2-29

41:16

Κατα Ματθαίον ιβ' 22-33

11:37

Προς Κορινθίους Β' δ' 1-18

16:28

Κατά Λουκά ιη' 31-43

25:12

Κατά Ματθαίον κς' 36-46

32:11
34:01

Προς Κορινθίους Α' α' 1-14

36:33

Πράξεις Των Αποστόλων ι' 1-27

36:36

Κατά Λουκάν ζ' 1-10

 
arrow_drop_up