Λευκωσία

29:33

Ψαλμοί ογ' 1-28

32:50

Κατά Μάρκον στ' 30-52

45:46

Κατά Λουκάν δ' 30-44 ε' 1-11

28:52

Βασιλέων Α' ιθ' 1-4

27:05

Προς Εβραίους ια' 1-7

31:52

Κατά Λουκάν ις' 1-13

28:47

Κατά Ιωάννην δ' 39-54

37:35

Κατά Ματθαίον ιη' 23-35

36:46

Ωσηέ ς 1-3

47:57

Κατά Ματθαίον ιγ' 44-52

14:53

Χρονικών Α' κθ' 9-10

29:00

Πράξεις Των Αποστόλων κζ' 4-26

29:03

Κατά Λουκάν δ' 14-32

21:36

Κατά Ματθαίον θ' 18-22

32:29

Ομολογία

31:24

Κατά Λουκάν ιζ' 11-19

36:08

Κατά Λουκάν ιζ' 20-37

33:45

Γένεσις ιγ' 1-18

31:18

Κατά Ιωάννην ιγ' 1-8

29:04

Κατά Ιωάννην ια' 1-20

26:41

Κατά Λουκάν ζ' 36-48

44:15

Κατά Μάρκον δ' 1-23

22:14

Κατά Ματθαίον ια' 1-15

33:24

Κατά Ιωάννην ιε' 1-8

35:02

Κατά Ματθαίον ιδ' 14-33

34:13

Σαμουήλ Β'

28:39

Κατά Ιωάννην ε' 1-18

24:13

Ησαΐας ξδ' 1-3

 
arrow_drop_up