Λευκωσία

34:13

Κατά Ιωάννην ι' 1-21

22:06

Ψαλμοί κζ' 1-3

18:49

Κατά Λουκάν ιζ' 11-19

32:17

Πέτρου Β' γ' 9

29:48

Κατά Λουκάν ζ' 1-10

1:16:29

Μηνύματα αδελφών

32:33

Κατά Ματθαίον ιθ' 16-30

25:09

Κατά Ματθαίον ια' 2-6

12:48

Αβακούμ 1-4

50:47

Ησαΐας μδ' 1-8

43:03

Κατά Λουκάν κβ' 32-38

28:25

Κατά Ιωάννην ια' 1-26

37:23

Προς Εφεσίους δ' 1-6

39:02

Κατά Λουκάν ιβ' 8-40

26:32

Σαμουήλ Α' λ' 1-10

37:35

Κατά Μάρκον θ' 14-29

22:00

Επιστολή Ιούδα α' 20-25

30:50

Αποκάλυψη α' 9- β' 7

20:19

Ψαλμοί 93 1-5

37:25

Προς Εφεσίους γ' 1-21

36:32

Κατά Λουκάν ιη' 35 - ιθ' 10

35:40

Ησαΐας ς' 1-8

19:38

Ησαΐας μ 1-5

36:40

Έξοδος ι' 8-11

36:53

Προς Εφεσίους β' 1-10

45:43

Κατά Ιωάννην ιγ' 1-17

27:47

Κατά Λουκάν ς' 43-49

 
arrow_drop_up