Λευκωσία

34:01

Προς Κορινθίους Α' α' 1-14

36:33

Πράξεις Των Αποστόλων ι' 1-27

36:36

Κατά Λουκάν ζ' 1-10

38:31

Κατά Λουκάν ζ' 1-10

46:59

Κατά Ματθαίον κβ' 1-13

20:21

Αγγαίος α' 1-15

49:00

Κατά Λουκάν ιε' 1-32

30:33

Σαμουήλ Β' ις' 5-14

35:58

Ιακώβου ε' 1-12

46:11

Κατά Μάρκον ε' 21-43

33:24

Επιστολή Ιώαννου Γ' 11-24

21:02

Κατά Λουκά δ' 14-30

32:35

Γένεσης γ' 4-15

27:37

Προς Κορινθίους Α' γ' 1-15

15:20

Αποκάλυψης γ' 14-22

34:21

Κατά Ματθαίον α' ιδ' 22-31

23:13

Κατά Ιωάννην η' 21-36

24:32

Κατά Ιωάννην ιζ' 9-24

34:57

Κατά Ματθαίον ιγ' 44-46

37:38

Κατά Μάρκον δ' 1-23

15:25

Γένεσης μβ' 1-28

29:56

Κατά Λουκάν ιε' 11-24

44:34

Ιωνάς α' 1-δ' 11

35:47

Κατά Ιωάννην κα' 1-25

37:34

Κατά Μάρκον δ' 35-41, ε' 1-20

42:00

Προς Εβραίους ι' 35 - ια' 1

35:44

Κατά Λουκάν κδ' 1-40

37:21

Κατά Ιωάννην ια' 17-35, ιβ' 1-

 
arrow_drop_up