Παλαιό Φάληρο

31:32
47:01

Σαμουήλ Α' ιζ' 33-53

45:53

προς Κορινθίους Β' ια' 21-23 (

40:07

Λουκάν δ' 14-30

40:25

Παροιμίαι κη' 1

24:16

Χρονικών Α' κα' 21-27 «Δώσε σε

45:23

Α' Χρονικών κα' 1-19

44:32

προς Κορινθίους Β' ια' 15-20 (

19:05

κατά Ιωάννην ε' 1-13

35:33

Ομολογία

38:03

Προς Ρωμαίους ιβ' 1-21

25:07
47:43
41:59

προς Κορινθίους Β' ια' 11-14 (

22:40

κατά Λουκάν ιβ' 35-48

38:47

Γένεσις κδ' 10-27

45:51

Κατά Λουκάν ιε' 11-32

25:06
49:03
45:46
29:55

Δανιήλ γ' 19-30

37:31

Χρονικών Β' λγ' 1-13

37:13

προς Τιμόθεον Α' α' 5-6

22:19
32:36
42:21
24:06

Γαλάτες ε' 22-24

28:51

Γένεση ιε' 1-6

 
arrow_drop_up