/ Παλαιό Φάληρο

Παλαιό Φάληρο

39:07

Αριθμοί ς' 1-11

36:50

Χρονικών Β' ιε' 1-7 & ις' 7-10

40:19

Ιωνάς γ' 1-10 & δ' 1-11

40:42

προς Κορινθίους Α' ιβ' 1-11 & 27-31

41:23

Ομολογία Σωτηρίας

44:41

προς Γαλάτας ε' 16-26

36:06
38:34

προς Εβραίους ια' 13-16

37:33

κατά Λουκάν δ' 14-30

46:36

προς Εβραίους ιβ' 1-11

43:42

κατά Ιωάννην κα' 1-25

38:55

Βασιλέων Β' ιη' 1-8

42:16

Μηνύματα αδελφών από Αίγιο

41:50

προς Εφεσίους γ' 14-21

36:16

προς Κορινθίους Α' ιε' 20-23 & 42-49

arrow_drop_up