Παλαιό Φάληρο

41:30

Κορινθίους Α' γ' 1-9

39:03

Λουκάν κδ' 13-53

49:02
51:18
34:13

Πράξεις ιγ' 22

33:33

Αριθμοί ιγ' 1-3 & 25-33

46:46
17:44

κατά Λουκάν ιθ' 1-10

Έξοδος ε' 22-23 & ς' 1-4

44:09

κατά Λουκάν ιδ' 15-35

49:47
41:41
11:50

Αποκάλυψη κβ' 17

32:09

Βασιλέων Β' ε' 1-14

42:23

κατά Λουκάν ζ' 1-10

52:08
47:43
35:31

Σαμουήλ Α' ιγ' 1-14

35:50

Βασιλέων Α' ιγ' 1-25

42:32
48:23

προς Κορινθίους Β' ιγ' 10-11 (

42:30

Λουκάν ιζ' 20-37

37:56

προς Εβραίους ι' 35-39

30:59
46:45

Δανιήλ θ' 1-6 & 20-23 «Εννόησα

40:33
 
arrow_drop_up