Θεσσαλονίκη (Αφροδίτης)

52:35
46:16

προς Τίτον α' 1

52:57
52:55

Κατά Λουκάν β΄ 1-52

Πράξεις ις' 16-40

Πράξεις ι'

42:06

Ψαλμοί ριη' 1-29

51:04
51:48

κατά Ιωάννην ε' 1-9 & κατά Ματ

43:23

κατά Ματθαίον ζ' 21-23

Γένεσις ιθ' 1-26

49:12

Α' Σαμουήλ ι' 1-13

36:04
 
arrow_drop_up