Θεσσαλονίκη

39:46

κατά Ματθαίον ιε' 21-28

48:06

κατά Ιωάννην ιβ' 44-50 & ιγ' 1

47:11

Πράξεις των Αποστόλων η'

42:37

Κατά Λουκάν ιη' 35-43

46:47

Ησαΐας μ' 1-11

40:47

κατά Ιωάννην ι' 1-15

56:59

κατά Ματθαίον ιγ' 1-23

56:10

κατά Μάρκον θ' 2-10

47:11

προς Εβραίους ια' 1-16

46:56

πρός Εβραίους ιβ' 1-3

40:22

κατά Ματθαίον ιγ' 1-23

κατά Ματθαίον γ'

44:52

προς Α' Κορινθίους ιε' 1-28

48:40

κατά Ιωάννην ια' 1-27

44:35

κατά Ματθαίον κα' 1-22

46:23

Α' Πέτρου β' 11-25

40:08
1:29:55

κατά Ματθαίον δ' 1-11

48:01

κατά Μάρκον ιδ' 32-42

προς Εφεσίους α' 5-6

42:58

κατά Λουκάν β' 21-35

48:15

Ιωνάς

46:00

κατά Λουκάν β' 1-40

38:13

κατά Ιωάννην κα'

12:48

Β' Πέτρου δ' 1-8

28:40

Ψαλμός ρ'

36:09

κατά Ματθαίον α' 18-23

 
arrow_drop_up