Θεσσαλονίκη

32:06

Β' Βασιλέων δ' 22-37

38:11
10:51

Ησαΐας μ' 25-31

23:51

Β' Πέτρου γ' 8-14

29:16

Ησαΐας νθ' 14-21

06:57

προς Κολοσσαείς α' 21-23

19:47
28:12

Β' Πέτρου α' 1-11

45:59

Α' Ιωάννου γ' 10-24

48:33

Α' Σαμουήλ ις' 1-13

45:10

προς Τιμόθεον Β' β' 1-26

34:57

προς Θεσσαλονικείς Α β' 1-12

52:54

Ησαΐας γ' 12-26 & δ' 1-6

44:01

Έξοδος β'

46:41

κατά Λουκάν ε' 1-32

47:18

προς Εβραίους ιβ' 14-15

40:11

προς Εβραίους ια'

42:45

προς Α' Κορινθίους ιγ'

30:03

Ψαλμοί κθ'

48:20

Αποκάλυψη γ' 7-22

45:06

Αγγαίος α' & β'

35:55

Πράξεις κ' 7-12

49:01

προς Φιλιππησίους β'

42:18

προς Κολοσσαείς α'

45:17

Α Πέτρου α' 1-25

51:47

κατά Ματθαίον ζ' 13-14

58:55

Α Πέτρου δ' 12-19

54:25
 
arrow_drop_up