Θεσσαλονίκη

46:12

κατά Ιωάννην θ΄1-41

47:56

κατά Λουκάν ιγ' 10-17

39:46

κατά Ιωάννην ι' 1-18

27:00

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΔΕΛΦΩΝ (μέρος Γ')

40:44
17:20
47:00

Ιακώβου α' 2-4

46:55

κατά Ιωάννην α' 29 -51

46:42

Άσμα Ασμάτων β' 3

42:52

κατά Λουκάν κδ' 1- 53

48:32

κατά Ματθαίον ε' 1-16

35:19

κατά Ματθαίον ιγ' 1-9, 18-23

57:03
49:26

κατά Ματθαίον κε' 1-13

56:27

προς Φιλιππησίους α΄9-26

51:13

προς Κολοσσαείς δ' 2-18

43:09

κατά Ματθαίον γ'

50:18

Πράξεις των Αποστόλων ι' 1 20

47:47

πρός Εφεσίους ε' 1 5

45:31

Γένεσις ιγ'

48:29

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

48:27
46:15

πρός Εφεσίους δ' 1 32

40:55

κατά Λουκάν δ' 14-27

43:33

Γένεση ς' 13 22

47:55

κατά Λουκάν α' 26 38

50:24
 
arrow_drop_up