Θεσσαλονίκη

52:32

πρός Ρωμαίους ιβ' 1-2

43:38

Α' Σαμουήλ α' 1-22

40:31

Ψαλμοί ρλα'

47:01

Κριταί θ' 1-25

43:45

Εκκλησιαστής θ' 13-18

47:36

Γένεση γ'

49:37

κατά Λουκάν ια' 1-11

49:42

Ψαλμοί λβ' 1-5

47:46

πρός Γαλάτας ς' 1-10 & Β' Χρ

κατά Λουκάν ζ' 1-17

Πράξεις Αποστόλων ιβ' 1-25

50:38

πρός Εβραίους ε' 7-10

48:42

Α' Κορινθίους ιε'

Α' Πέτρου ε' 7-8

46:24

κατά Λουκάν ιγ' 1-21

28:44

κατά Λουκάν ι' 17-20

44:32

κατά Ιωάννην κα' 1-17

49:32

Προς Γαλάτας α' 1-24

53:10

προς Ρωμαίους ια' 34-36

48:30

Γένεσις μα' 1-16

44:16

προς Εφεσίους δ' 1-7

53:59

16-06-2020 κατά Μάρκον ι' 16-3

49:16

κατά Λουκάν ζ' 36-50

45:23

πρός Ρωμαίους ιβ' 1-21

45:30

κατά Ιωάννην ι' & δ'

50:14

Β' Βασιλέων α' 1-8

45:39

επιστολή Ιακώβου α' 1-10

37:44
 
arrow_drop_up