Θεσσαλονίκη

49:08

κατά Ιωάννην ς' 47-69

50:16

κατά Λουκάν ιη' 35 - 43

50:40

Ψαλμοί ε'

44:15

Ιακώβου επιστολή β' 1-26

2:24:14
40:50

πρός Ρωμαίους η' 28

47:33

κατά Ιωάννην ια' 1-46

40:48

Εβραίους ια' 1- 3 & 24 -29

46:46

κατά Ιωάννην δ' 1-30

47:09

Α' Ιωάννου α' 1-7

46:20

Δευτερονόμιο ς' 1-15

43:41

Α' Ιωάννου δ'

52:23

κατά Ματθαίον ια' 2 -15

33:29

κατά Λουκάν ε' 17-26

47:51

κατά Ματθαίον κ' 20 - 28

48:22

Ψαλμός οζ' (77)

47:58
46:25

προς Εφεσίους ε' 15 17

36:40

Δευτερονόμιο κς' 1-19

46:47

Βιβλίο Ιώβ α' 1-22

47:37

κατά Ιωάννην θ'

51:38

Β' Κορινθίους δ' 3-6

47:20

Β' Κορινθίους ια' 1- 6

50:02

Β Κορινθίους ς'

14:03

κατά Λουκάν ιθ' 1-10

51:11

Β' Βασιλέων β' 1-14

46:41

πρός Φιλιππησίους α' 27-31 & β

48:29

προς Φιλήμονα

 
arrow_drop_up