Θεσσαλονίκη

56:53

Ησαΐας ξς' 5-10

52:00

κατά Λουκάν ιε' 11-32

48:14

Αποκάλυψη κβ' 3-21

45:53

κατά Ματθαίον ιθ' 16-22

42:42

κατά Λουκάν η' 1-15

50:02

Μιχαίας ς' 1-8

50:31

Ψαλμοί ιε'

50:55

Ψαλμοί α' 1 - 6

54:49
45:27

Προς Εβραίους ι΄32-39

41:22

Α Πέτρου α' 1-25

27:09

κατά Λουκάν ιθ' 1-10

33:41

Βασιλέων Β΄ ιθ΄14-19

31:19

κατά Λουκάν κ΄9-19

44:52

κατά Λουκάν ια΄ 1-4

34:54

κατά Ιωάννην ε΄ 1-16

52:57

κατά Ιωάννην δ' 1-30

42:17

πρός Κολοσσαείς γ' 1-17

28:23

κατά Λουκάν κγ' 50-56

35:59

πρός Κολοσσαείς δ' 2-4

33:23

Μαλαχίας γ'13-18

52:07

πρός Εφεσίους δ' 1-16

41:02

Α΄ Κορινθίους α΄ 9

31:07

κατά Ιωάννην ιγ΄ 1

30:32

κατά Λουκάν κδ΄ 13- 53

29:28

πρός Ρωμαίους η΄ 26- 39

31:34

Γένεσις λθ΄ 1 -23

 
arrow_drop_up