Θεσσαλονίκη

21:13

κατά Λουκάν ι' 25-37

35:52

Πράξεις των Αποστόλων β'

46:08

Αβδιού α'

40:21
43:15

Ιερεμίας ιβ' 1-5

30:56

Ζαχαρίας ι' 1-12 & κατά Λουκάν

26:59

Α Πέτρου δ' 7-11

30:30

Εκκλησιαστής δ' 13-14

28:34
43:47
42:32

Β' Βασιλέων κβ'

42:50

Ψαλμός ρα' & κατά Λουκάν γ' 1-

18:01

Ιησούς του Ναυή γ'

34:14

Ψαλμοί ρλθ' 1-16

19:06

κατά Λουκάν β' 41-52

19:52

Ησαΐας κε' 6-12

31:20

Ησαΐας ξα' 1-7

17:19

προς Γαλάτας δ'

03:10

Ψαλμός ρμβ'

42:42
41:53

Μιχαίας δ' 6-13, ε' 1-6 & κατά

13:54

Ψαλμός ρκβ

16:48

Λουκάς β' 1-21 - Υπακοή στον Θ

20:41

κατά Ματθαίον α' 18-25

23:52

κατά Ματθαίον β' 1-18

26:57

Ψαλμός ρβ' 13-16

26:25

προς Γαλάτας δ' 4-7

25:54

κατά Ματθαίον α' 18-24

 
arrow_drop_up