/ Θεσ/κη (Αφροδίτης)

Θεσ/κη (Αφροδίτης)

47:25

κατά Λουκάν κβ' 14-34

51:55

Α' Σαμουήλ κη'

40:32

κατά Ματθαίον ιζ' 1-13

46:20

Αποκάλυψις β' 4-5

45:32

Ησαΐας μ' 12-18

48:26

Ιερεμίας λε' 1-19

49:29

Ησαΐας νε'

47:24

Μαλαχίας γ' 1-12

κατά Ιωάννην δ' 39-54

45:06

κατά Λουκάν δ' 14-32

47:33

κατά Λουκάν ιδ' 25-35

προς Ρωμαίους η' 28-39 &

50:03

Αποκάλυψη β' 8-11

56:19

Ψαλμός ριθ' 49-50 & προς Εβραίους β' 1-11

45:30

Μαλαχίας β' 13-17

κατά Ιωάννην ιε' 1-8

Κορινθίους β' 1-13

38:45

Ψαλμός ν' 8-11

37:18

Έξοδος ιε' 22-27

46:55

κατά Ιωάννην η' 1-11

arrow_drop_up