Θεσσαλονίκη

30:23

Ιώβ κβ' 12-30 & κατά Λουκάν ιβ

24:18

προς Α' Κορινθίους ις' 14 & Ια

44:02

κατά Λουκάν ις' 19-31

43:35
49:17

Ψαλμοί κθ'

46:55

Β' Χρονικών κ' 14 30 & κατά Ι

44:25

κατά Μάρκον θ' 2-10

38:16

Ψαλμός κζ' 1-7

40:26
27:50

κατά Λουκάν ι' 17-23

39:32

προς Β' Θεσσαλονικείς α' 11-12

31:21
44:01

κατά Λουκάν ια' 1-13

45:28

κατά Ματθαίον ια' 2-15

41:10

Ωσηέ β' 5-20

35:23

Ιερεμίας ιε' 13-21 & κατά Λου

49:30

Α' Πέτρου δ' 1-6

40:07

κατά Ιωάννην γ'

45:04

κατά Λουκάν ι'

46:11

Ησαΐας μ' 27-31

40:08
35:10

Ά Βασιλέων ι' 1-13 & κατά Λουκ

41:39
47:12
33:37

κατά Λουκάν ιη' 35-43 & ιθ' 1-

Ησαΐας μγ' 1-13

46:06

κατά Ματθαίον ζ' 7-11

30:42

Γένεσις κζ' 21-36 & κατά Ιωάνν

 
arrow_drop_up