Θεσσαλονίκη

41:20
37:31

προς Εφεσίους δ' 1-16

43:21
31:57

κατά Λουκάν η' 40-56

44:52

Εκκλησιαστής δ' 9-12

37:30

Μαλαχίας β' 10-17 & κατά Ματθ

53:33

κατά Ιωάννην ιθ' 16-22

54:35

κατά Λουκάν ιθ' 1-10

57:12

Α' Κορινθίους ιγ' 1-13

48:23

κατά Ματθαίον ιδ' 15-36

37:51
36:06

Β' Χρονικών λε' 1-19 & κατά Λο

50:34

Έξοδος λε' 1-9 & 20-35

40:07

κατά Λουκάν δ' 14-21 & προς Α'

27:55
34:13

κατά Ματθαίον ιε' 21-28

34:36

Ησαΐας λε' & κατά Μάρκον ζ' 31

37:40

κατά Ματθαίον η' 1-17

45:05

Ιούδα α'

32:46
51:51

προς Εβραίους ι' 19-25

50:41

κατά Λουκάν ε' 17-26

39:04

Άσμα Ασμάτων ε' & κατά Ματθαίο

52:16

κατά Ματθαίον η' 1-13

54:41

κατά Ιωάννην β' 12-16

40:00

κατά Λουκάν ιγ' 22-35

45:06

κατά Μάρκον γ' 13-19

 
arrow_drop_up