Θεσσαλονίκη

48:52

Ψαλμός πε'

κατά Λουκάν ιβ' 49-59

45:55

Ησαίας ζ' 1-25

49:40

προς Α' Κορινθίους δ' 1-13

47:27

κατά Ματθαίον ς' 24-34

42:37

Πράξεις Αποστόλων ις'

45:44

κατά Λουκάν ιζ' 11-19

46:27

κατά Ματθαίον κς' 1-16

47:46

κατά Ματθαίον κα' 33-46

46:19

κατά Λουκάν ε' 1-14

47:28

κατά Ιωάννην ια' 1-46

46:53

προς Εβραίους ιβ' 1-17

50:50

Α' Τιμοθέου δ' 14-16 & ε'

49:43

Γ' Ιωάννου 1-15

51:56

κατά Μάρκον ς' 30-44

49:17

Γένεσις ιε' 12-23

53:18

πρός Κολοσσαείς γ' 12-25

48:26

κατά Ματθαίον ιζ' 1-9

45:58

B' Κορινθίους γ'1-18

53:00

B' Βασιλέων ε' 1-27

49:44

B' Κορινθίους ιβ' 1-21

47:33
30:05
49:00

Α' Κορινθίους β'

56:17

Ψαλμός λζ' 1-7

47:07

Φιλιππησίους γ'

51:12

Ιωάννου Α' γ' 1-3

 
arrow_drop_up