Θεσσαλονίκη

33:06
1:45:34
37:44

Ψαλμός ρκα' & κατά Ιωάννην ιζ'

31:00

προς Α' Κορινθιους ια' 23-32

28:54

Ψαλμός κ'

39:21
36:16

Αριθμοί θ' 15-23

39:35

Ιεζεκιήλ μζ' 1-12 & κατά Ιωάνν

27:29
37:49

κατά Ιωάννην ς' 14-21

40:11
35:31

κατά Ιωάννην κα'

40:33

Έξοδος ις' 1-16 & κατά Ιωάννην

39:51

Ησαΐας κδ' 1-16

43:31

κατά Λουκάν κβ' 39-46

37:29
43:20

Ψαλμός 91

33:38

Ιησούς του Ναυή ιη' 1-10 & κατ

52:42
44:09

κατά Ματθαίον ζ'

42:59

Νεεμίας δ'

38:54
39:55

κατά Ματθαίον θ' 9-21

25:13

Ψαλμός λγ' & κατά Ματθαίον κα

31:42

Ψαλμός Ϟα'

23:27

κατά Ματθαίον ιβ' 22-33

52:11

Έξοδος ιζ' 8-16 & κατά Λουκάν

15:38

κατά Λουκάν κδ' 13-27

 
arrow_drop_up