Θεσσαλονίκη

Ησαΐας μα' 8-16

κατά Λουκάν δ' 1-13

Ψαλμοί ρζ' 10-16

Ιακώβου ε' 7-11

38:54

προς Εβραίους ιβ'

36:42

Ιακώβου ε' 12-20

κατά Μάρκον η' 14-25

κατά Ματθαίον ιθ' 16-30

33:28

Α' Βασιλέων ς' 1-22

Β' Βασιλέων ε' 1-27

προς Κολοσσαείς α' 7-13

κατά Λουκάν ζ' 11-23

53:17

Γένεσις ιγ'

Α' Πέτρου α' 3-4

Δανιήλ ε'

κατά Ματθαίον ιγ' 44-46

Ψαλμοί ρζ' 1-9

41:44

κατά Ιωάννην ια' 1-45

44:57

κατά Ιωάννην η' 51-53

39:29

Ησαΐας ε' 1-7 & κατά Λουκάν ιη

Α' Πέτρου δ' 7

30:55

προς Εβραίους γ'

κατά Μάρκον ς' 45-52

53:11

κατά Ματθαίον ς' 1-24

52:19

Έξοδος δ'

43:34

κατά Μάρκον ιγ' 1-13 & 33-37

51:11

Ζαχαρίας β' 1-8

 
arrow_drop_up