Καλαμάτα

44:28

Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκ

44:37

Πρός Εβραίους ιγ' 13-17 & Ια

52:26

Ψαλμός πμε' 13-21 & Κατά Λου

21:07

Κατά Ματθαίον ιζ' 1-23

23:32

Αποκάλυψη β' 4-5

52:16

Κατά Ματθαίον δ' 23-25, ε' 1-1

45:15

Μαλαχίας γ' 16-18 & Προς Κολ

51:32

Ησαίας ξα' 1-4

45:45

Α' Θεσσαλονικής β' 9-20, γ' 1-

46:20

Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκ

47:16

Ψαλμός κζ' 4 & Κατά Ματθαίον

50:33

Ησαΐας λ' 15

30:04

Προς Εφεσίους δ' 1-6

24:36

Κατά Λουκάν ζ' 18-23

46:39

Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκ

45:53

Κατά Μάρκον θ' 14-27

31:01

Γένεση γ' 1-19

39:33

Κατά Ματθαίον η' 18-27

41:32

Φιλιππησίους

45:38

Βασιλέων Ά Κα' 1-19

51:39

Α΄Πέτρου α' 3-7

54:46

Ησαΐας ζ' 14 & θ' 6-7, Κατά

1:21:46

Διάφοροι αδελφοί

46:16

Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκ

43:07

Παροιμίαι η' 20-36, Ησαΐας νζ'

44:42

Κατά Λουκάν β' 1-35

52:08

Ησαΐας θ' 1-7 & Κατά Λουκάν α'

35:39

Ησαΐας μ' 28-31

 
arrow_drop_up