Καλαμάτα

29:08

Ματθαίος 14:15-21

24:38

Λουκάς 5:1-11

36:27

Ματθαίος 16:5-28

46:40

Ψαλμός 107:1-22

44:21

Αποκάλυψη 22'

17:18

Ματθαίος 15:21-28...

31:08

Ψαλμός 1'

43:23

Κορινθίους Α΄ 10:1-15

42:22

Ψαλμός 1' & Mάρκος 10:46-52

41:04

Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου

49:22

Ψαλμός 23' & Ιωάννης 21:1-19

45:50

Λουκάς 23:38-43 & 24:1-35

57:18

Ιεζεκιήλ 36:25-38 & Αποκάλυψη

49:22

Δανιήλ 1:3-9

47:50

Εφεσίους 4:5...

43:23

Πράξεις 8:26-40

51:07

Παροιμίαι 1:23-33 & Ματθαίος

43:40

Κορινθίους Β' 10:1-6

47:35

Εφεσίους 4:4...

50:33

Ψαλμός 34:1-14

47:00

Ησαΐας 45:22 & Ματθαίος 13:44-

19:51

Ομολογία

26:38
44:31

Ρωμαίους 12:1...

45:38

Πράξεις 8:2-25

1:01:02

Αποκάλυψη 21:5-8

26:27

Λουκάς 13:22-30

23:02

Λουκάς 9:51-62

 
arrow_drop_up