Καλαμάτα

42:51

Ο Χριστός μας λέει τον τρόπο μ

57:36

Ο Χριστός έχει καλά νέα για το

41:38

Ησαΐας 55:1 & Λουκάς 4:1-13

49:55

Aποκάλυψη 12'

44:56

Εφεσίους 5:9-10

35:37

Ιωάννης 15:1-10

38:20

Λουκάς 1:5-25

23:26

Λουκάς 15:1-10

44:26

Ησαΐας 11:1...

47:46

Εφεσίους 5:8-9

43:50

Ιωάννης 8:1-11

48:44

Ενός είναι χρεία...

47:03

Ψαλμός 70' & Πράξεις 10'

49:24

Λουκάς 12:4-9

42:54

Εφεσίους 5:5...

49:51

Γένεσις 22:1-19

39:57

Ψαλμός 42:1-5 & Λουκάς 7:36-50

49:41

Λουκάς 8:4-15

43:02

Oμολογία & Μήνυμα Ευαγγελίου

48:03

Εφεσίους 5:1...

21:58

Λουκάς 15:7

51:44

Ησαΐας 30:15...

41:47

Ψαλμός 1'

47:08

Δανιήλ 1'

48:56

Πράξεις 27'

43:45

Ιωάννης 13:1-20

55:41

Ματθαίος 14:15-33

41:31

Ιησούς του ναυή 1:1-21

 
arrow_drop_up