Καλαμάτα

51:11

Ψαλμός κζ' & Κατά Ματθαίον κ

47:33

Κατά Λουκάν ιγ' 10-30

44:47

Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκ

46:15

Να μη αποκάμνωση

50:11

Ψαλμός λδ' & Κατά Λουκά δ' 1

47:45

Αποκάλυψις ιθ' 1-9

44:29

Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκ

40:59

Ζαχαρίας ιδ 12, Μαλαχίας δ' 2,

50:24

Ψαλμός κγ'

26:38

Δανιήλ γ' 16-18

21:29

Κατά Ματθαίον ιη' 21-22

46:56

Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκ

45:11

Κατά Ιωάννην ιδ' 1-17

51:38

Κατά Ιωάννην ε' 1-14

46:43

Πράξεις β':36-42

46:22

Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκ

43:34

Εβραίους ς' 1-12

46:35

Προς Εβραίους γ' 1,14 - ς' 4 -

43:55

Κατά Μάρκον γ' 1-12

51:20

Σαμουήλ Α' ιζ' 11-53

41:57

Ησαΐας α' 1-3 & Αποκάλυψις κα

46:59
40:27

Βραδιά Νέων

48:32

Αγαίος α'

45:40

Α' Κορινθίους ι' 1-11

46:13

Προσήλωση στο στόχο μας

38:38

Ιησούς Του Ναυή α' 1-9

48:12

Κατά Μάρκον ε' 21-43

 
arrow_drop_up