Καλαμάτα

42:21

Ρωμαίους 8:1-34

50:31

Α' Κορινθίους 15:29...

49:33

Λουκάς 9:46-56

48:41

Ησαΐας 40:25-31

43:35

Β' Βασιλέων 2:1-3

42:35

Εφεσίους 4:17...

15:29
42:32

Ιεζεκιήλ 36:8-12

42:34

Ψαλμός 1'

49:49

Ματθαίος 13:44...

52:26

Εφεσίους 6:10-24

43:42

Εφεσίους 4:17...

41:52

Ματθαίος 16:13-19

42:38

Ιωάννης 4:1-30

22:45

Πράξεις 17:1-7

25:59

Λουκάς 11:1-4

44:21

Ιωάννης 16:4-16

49:05

Εφεσίους 4:15-16

50:48

Β΄ Βασιλέων 2:1-15

43:49

Επτά μαθήματα μέσ' απ' τα κύμα

39:01

Α' Βασιλέων 17'

11:04

Φιλιππησίους 3:12-16

18:29

Β' Τιμόθεο 3:10-17

26:26

Φιλιππησίους 2:1-13

47:50

Εφεσίους 4:13...

55:15

Γέν. 1:26...

44:26

Λουκάς 4:1-13

40:01

Έξοδος 33'

 
arrow_drop_up