Καλαμάτα

44:40

Ιερεμίας 6:16

44:24

Δευτερονόμιον η΄ 1-6 & Ματθα

50:35

Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκ

39:45

Κατά Ματθαίον ιη' 1-6

52:34

Ησαΐας ξα΄

46:35

Μηνύματα ευαγγελίου για την αγ

45:14

Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκ

48:11

Κατά Ματθαίον ια' 2-6

52:06

Κατά Ματθαίον ιγ' 44

42:05

Hσαίας μβ' 5-8 & Πράξεις ε'

47:51

Ιησούς του Ναυή γ΄

41:54

Ψαλμός λδ'

38:25

Μηνύματα από την Ανάσταση του

35:09

Ησαίας νγ'

45:44

Β' Κορινθίους δ' 7-18 & ε'

45:54

Κατά Λουκάν ιη' 1-8

37:45

Κατά Ιωάννην ιε'

45:36

Μηνύματα από τη Σταύρωση του Ι

38:10

Βασιλέων Β' δ ' 1-37

44:46

Αποκάλυψις ιδ΄ 9-11, κα' 15-27

46:24

Στα ίχμη της Α΄ Αποστολικής Εκ

42:58

Παροιμίαι ιζ΄

50:04

Α' Χρονικών κη' 6-10 & Ματθαί

41:52

Ματθαίος ιη' 1-14

50:53

Κορινθίους Α΄ ιδ' 1-6 & Εβρα

  • Παναγιώτης Λαιμός & Λάζαρος Σούγαρης
  • Καλαμάτα

  • 08 Apr 2022
51:45

Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκ

41:51

Βασιλέων Β' ε'

43:49

Κατά Ιωάννην ια΄ 1-46

 
arrow_drop_up