Καλαμάτα

47:37

Φιλιππησίους 2:5-11

11:09

Κολοσσαείς 1:21-23

39:46

Ματθαίος 13:44...

45:15

Εφεσίους 3:10-13

46:00

Πράξεις 16:1-15

53:47

Ησαΐας 55:1 & Αποκάλυψη 2:8-11

47:48

Κολοσσαείς 2:8-10

48:42

Εφεσίους 3:8-13

1:02:05

Ιερεμίας 1:4-9 & Ιωάννης 2:1-1

21:54

Β' Κορινθίους 5:7

24:27

Ματθαίος 5:1...

50:43

Εφεσίους 3:1

45:48

Ιωάννης 13:1...

52:28

Μαλαχίας 3:8-12 & Mατθαίος 6:1

44:40

Ιωάννης 14:1...

47:56

Εφεσίους 2:19-21

1:35:37

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

52:11

Β' Χρονικών 21:4...

54:22

Ησαΐας 61:1-4 & Ματθαίος 2:1-1

47:45

Ματθαίος 5:1-16

49:07

Εφεσίους 2:11...

42:29

Πρός Κορινθίους Α΄ 3΄

54:06

Ησαΐας 9:6 & Λουκάς 1:26-38

45:28

Εφεσίους 6:10-24

48:14

Εφεσίους 2:8

47:59

Ματθαίος 11:28-30

54:45

Ρωμαίους 12΄

24:46

Γένεσης 13:5-18

 
arrow_drop_up