Καλαμάτα

48:17

Εφεσίους 4:25...

52:12

Ιερεμίας 2:1-29

47:14

Ιωάννης 14:1-14

24:05

Μάρκος 10:17-26

27:22

Πράξεις 9:31-42

26:20

Λουκάς 13:22-30

29:19

Β' Βασιλέων 5:1...

44:19

Ματθαίος 22:1-14

47:00

Παροιμίες 30:24-28

40:11

Ματθαίος 3'

49:13

Λουκάς 15:1...

49:00

Ομολογία

39:59

Ματθαίος 25:1-13

53:54

Σοφονίας 3:9...

36:57

Ιησούς του Ναυή 1:1-9

46:05

Ψαλμός 77'

07:40

Μήνυμα Ευαγγελίου

33:18

Β' Πέτρου 1:5-11

20:14

Ιεζεκιήλ 37:1-12

16:44

Γαλάτες 2:1-10

52:13

Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα.

39:54

Β' Βασιλέων 4:1-7

54:33

Αγγαίος 1'

41:43

Ψαλμός 13'

39:49

Β' Βασιλέων 20'

52:51

Ησαΐας 64:1-6

43:26

Α' Πέτρου 1:1-9

28:41

Β' Βασιλέων 4:1-7

 
arrow_drop_up