/ Καλαμάτα

Καλαμάτα

45:48

Α' Koρινθίους 3'...

46:50

Ποιος θα ανεβεί στο όρος του Κυρίου;

45:00

Αποκάλυψη β',γ'

43:59

Παροιμίες 3:1-12

10:12

Α' Σαμουήλ 2:1-10

57:45

Γάμος Πάρη Βίκυ

31:59

Ψαλμός 19'

31:41

Πράξεις 16:6-15

49:27
46:02

Κατά Ιωάννην κα' 1-14

45:21

Κατά Λουκάν κδ' 1-49

45:16

΄Β Κορινθίους ιβ' 20-21, ιγ' 2-13

48:06

Ο Γολγοθάς φάρος αγάπης.

46:29

Α' Τιμόθεος 1:3...

  • Κώστας Κωνσταντινίδης
  • Καλαμάτα

  • 26 Απριλίου 2024
44:10

Γένεσις γ' 15

  • Τάσος Γιαννακόπουλος
  • Καλαμάτα

  • 24 Απριλίου 2024
43:25

Προς Κολοσσαείς δ' 2-18

37:01

Ψαλμός πη' & Αποκάλυψη γ' 7-13

42:07

Κατά Μάρκον δ' 35-41

29:02

Α' Πέτρου β' 1-12

31:32

Κατά Ιωάννην δ' 4-18

46:30

Ησαΐας θ' 1-7 & Κατά Μάρκον ιγ' 33-37, ιδ' 1-11

  • Βασίλειος Καράμπελας
  • Καλαμάτα

  • 14 Απριλίου 2024
48:33

Κατά Λουκάν ιε' 11-32

45:34

Α' Πέτρου γ' 1-7

arrow_drop_up