Ηράκλειο

34:30

Κατά Ιωάννην 16(ις') 1-24

35:35
32:59

Α' Προς Κορινθίους 9(θ') 1-14

31:23

Α' Κορινθίους κεφ.θ' (9) 15-27

25:50

Κατά Λουκάν κεφ.7(ζ')

29:01

Κατά Ιωάννην 5(ε')

34:17

Κατά Λουκάν κεφ.ιγ'(13) 1-9

38:14

Πράξεις των Αποστόλων 27(κζ')

36:00

Κατά Μάρκον κεφ.6(ς') 1-13

23:43

Ψαλμός 73(ογ')

27:34

Ψαλμός κεφ.77(οζ')

21:21

Κατά Ιωάννην 5(ε') 1-9

36:37

Κατά Λουκάν κεφ.18(ιη') 1-14

31:12

Γένεσις 15(ιε') 1-6

30:08

Αποκάλυψη του Ιωάννη 2 (β') 1-

33:32

Κατά Ματθαίον 19(ιθ') 16-30

32:08

Κατά Ματθαίον 20(κ') 1-17

31:51

Κατά Ιωάννη κεφ 10(ι')

25:35

A' Πέτρου κεφ. 1(α') 13-16

29:36

Κατά Ιωάννη κεφ.8(η') 30-36

37:42

Κατά Ματθαίον 4(δ') 1-11

31:12

Προς Φιλιππησίους κεφ.2(β') 5-

31:57

Αριθμοι κεφ 14(ιδ΄)

40:56

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ.17(ι

35:42

Ιώβ 23(κγ') & Κατά Ματθαίον 21

36:23

Ησαϊας κεφ.40(μ') 21-31/Κατά Μ

41:46

Α' Ιωάννου Επιστολή κεφ. 2(β')

29:59

Ψαλμος 91

 
arrow_drop_up