Αρτέμιδα

35:59

Ομολογία Πίστεως

47:18

Προς Α΄ Κορινθίους ιγ

23:42

Ψαλμός κζ΄ 1-14

24:23

Κατα Ματθαίον ια΄1-15

46:08

Προς Ρωμαίους η΄ 28-30

51:05

Προς Α΄ Κορινθίους ιβ΄ 1-31,

44:59

Πράξεις ιβ΄

37:05

Κατά Ματθαίο κβ΄ 1-14

49:48

Σαμουήλ Β΄ κδ΄

40:02

Ψαλμός νε΄ 1-23

51:05

Προς Α΄ Κορινθίους ια΄

48:20

Προς Εβραίους ιβ΄ 1-11

55:24

Α΄ Σαμουήλ γ΄ 1-10

41:49

Ομολογία Πίστεως

51:20

Προς Κορινθίους ι΄ 16-22

45:43

Κατά Λουκά ιζ΄ 20-37

51:45

Κατά Ματθαίον ιδ΄ 22-33

46:42

Κατά Μάρκο δ΄

42:40

Ησαϊας ξβ΄

40:04

Ψαλμός κ΄ και Κατά Ιωάννην γ΄

45:33
52:14

Προς Κορινθίους Α ζ΄ 29-40 & η

36:18

Κατά Ματθαίον ιδ΄13

41:55

Προς Εφεσίους ε΄ 15-21

21:42

Κατά Ιωάννην ε΄ 1-15

48:11

Προς Κορινθίους Α΄ ζ

44:39

Μάρκος ε΄21

45:51

Ψαλμός 91

 
arrow_drop_up