Αρτέμιδα

11:27

Ψαλμός λβ' 1-7

33:46

Κατά Ματθαίον ιδ' 15-36

41:56

Δανιήλ β΄ 19-23

45:47

Δανιήλ δ΄

44:14

Ρωμαίους β΄ 1-16

19:29

Δευτερονόμιον ι' 12-19

43:50

Αποκάλυψις β΄ 1-7

48:16

Ρωμαίους α΄ 16-32

23:14

Βασιλέων Α΄ κα΄ 1-16

18:30

Κατά Λουκάν ις΄ 19-31

43:13

Ησαϊας ξδ΄

39:34

Κατά Ιωάννη ιδ΄ 1-21

53:09

Προς Ρωμαίους α΄ 1-15

45:18

Ιωάννης α' 35-52

55:59

Κατά Ιωάννη ιδ΄ 23

36:11

Πράξεις δ' 1-31

20:44

Κατά Μάρκον θ΄ 2-8

30:03

Πράξεις ιβ΄ 1-17

47:57

Πράξεις γ΄

25:08

Ησαϊας μη΄ 16-22

21:43

Ομολογία Πίστεως

49:16

Πράξεις κζ΄

51:07

Κατά Ιωάννην ιζ' 20-21`

52:38

Πράξεις Των Αποστόλων κε΄ 13-2

49:06

Βασιλέων Β' β΄

49:10

Ιακώβου β' 14-26

45:19

Κατά Ιωάννην ια΄ 1-46

49:20

Πράξεις Των Αποστόλων κδ΄

 
arrow_drop_up