Αρτέμιδα

45:22

Ιερεμίας κ' 7-9 & Κατά Ιωάννην

48:00

Προς Εβραίους ς΄ 1-12

43:53

Ομολογία Πίστεως

46:09

Αποκάλυψη ιγ΄ 11- 18 & ιδ΄

44:09

Ψαλμός ιγ' & Κατά Μάρκον δ' 1-

43:41

Μαλαχίας γ΄ 13-18 & δ΄ 1-6

40:19

Κατά Ιωάννην η΄ 1-11

48:36

Προς Εβραίους ε΄

36:39

Σαμουήλ Β' ιζ΄ 7-8

40:50

Αποκάλυψη ιβ΄ 13-17 & ιγ΄ 1-10

45:18

Σαμουήλ Β΄ ιδ΄ 14 & Κατά Λουκά

46:11

Κατά Λουκάν β' 21- 52

52:45

Κατά Ματθαίον κδ΄ 45-51

51:46

Προς Εβραίους δ΄

45:50

Ησαΐας μ' 27 & Πράξεις ιβ' 1-2

47:02

Λουκάς ε΄ 1-11

46:08

Ομολογία Πίστεως

45:49

Αποκάλυψη ια' 14-19 & ιβ'

44:16

Ιερεμίας α' 4-9 & Κατά Ιωάννην

51:07

Α΄ Σαμουήλ γ΄ 1-10

51:13

Προς Εβραίους γ΄

40:54

Ψαλμός κζ' & Πράξεις ιθ' 1

49:49

Προς Φιλιππησίους δ' 10-23

49:26

Κατα Μάρκον α΄ 14-45

47:01

Αποκάλυψη ι΄ & ια΄

46:58

Βασιλέων Β΄ ζ΄ & Κατά Ματθαίον

45:52

Ιησούς του Ναυή α' 1-11

46:44

Προς Εβραίους β΄

 
arrow_drop_up