Αρτέμιδα

44:39

Α' Σαμουήλ α'

47:32

Κατά Ματθαίον ε΄ 1-16

50:14
46:08

Κατά Ματθαίον ς' 19-24

46:29

Πράξεις ζ΄ 1-25

19:51

Β' Σαμουήλ κβ'

24:27

Πράξεις γ΄

10:21

Επιστολή Πέτρου Β΄ ε΄ 10-11

35:01

Γιάννης Σαράντης

38:18

Ιησούς του Ναυή ς΄

51:22

Προς Ρωμαίους ς΄

52:36

Κατά Λουκάν ιζ' 11-19

45:11

Ησαίας μ' 27-31

51:05

Προς Ρωμαίους ε΄

44:45

Προς Τίτον γ' 4-7

15:00

Ψαλμός ιε'

28:39

Κατά Λουκάν β' 22-40

25:20

Ομολογία Πίστεως

22:43
14:37

Α' Βασιλέων γ' 5-10

Ρωμαίους γ΄ 9-31

45:38

Κατά Λουκάν ιζ' 20-37

46:03

Ματθαίον ια΄ 2-6

48:26

Β΄ Χρονικών ιη΄

48:23

Ρωμαίους β΄17-29 γ΄ 1-8

11:27

Ψαλμός λβ' 1-7

33:46

Κατά Ματθαίον ιδ' 15-36

41:56

Δανιήλ β΄ 19-23

 
arrow_drop_up