Αρτέμιδα

49:45

Αποκάλυψις κά 10-27 & κβ 1-6

46:50

Επιστολή προς Εφεσίους ά

39:49

Κατά Μάρκον θ΄ 2-29

41:31

Κατά Λουκάν ιγ' 10-15

48:05

Προς Γαλάτας κεφ. ς΄

40:15

Κατα Ιωάννη ιδ΄ 1-31

41:09

Κατά Μάρκον δ' 33-41

36:56

Πράξεις ι΄ 9-48

38:40

Κατα Ματθαίον ιη' 21-35

37:41

Πράξεις κ΄ 17-38

44:58

Ομολογία Πίστεως

29:39

Κατα Ματθαίον ζ΄ 7-28

29:40

Ομολογία Πίστεως

12:59

Κατα Μάρκον β΄ 1-12

43:47

Βασιλέων Β΄ ε΄

44:46

Προς γαλάτας γ΄

36:16

Κατά Ματθαίον κς΄ 36-56

39:35

Χρονικών Β΄ κεφ. κ΄

54:14

Ομολογία Πίστεως

48:01

Προς Γαλάτες β΄ 1-21

32:50

Κατα Ιωάννην ζ΄ 37-53 & η΄ 1-1

49:30

Γένεσις ιβ΄ 1-3 & ιγ΄ 5-18

48:15

Ζαχαρίας α΄ 1

45:15

Προς Γαλάτας α΄ 1-24

47:16

Κατα Ιωάννην η΄ 30-51

41:51

Κατά Λουκά κδ΄ 13-53

42:16

Ησαϊας να΄

39:26

Κατά Μάρκον ε΄ 1-20

 
arrow_drop_up