Αρτέμιδα

39:31

Πράξεις Των Αποστόλων ς΄

44:19

Προς Ρωμαίους ιβ΄ 1-5

12:35

Ιωήλ α΄ 1-14 κ β΄ 23-27

27:59

Κατά Μάρκον ι΄ 17-31

44:47

Δανιήλ ιβ'

49:15

Εκκλησιαστής ε΄ 1-7

48:54

Προς Ρωμαίους ια΄ 7-36

11:47

Μιχαίας ς' 6-8

26:35

Κατά Λουκάν ζ' 1-17

44:47

Λουκάς ιε΄ 1-10

48:28

Πράξεις θ΄ 1-20

51:06

Προς Ρωμαίους ι΄ 1- ια΄ 6

44:33

Α' Σαμουήλ α'

50:27

Κατά Ιωάννην ια' 1-46

44:55

Κατά Ματθαίον ιη΄ 21-35

13:38

Ησαϊας μθ΄ 13-21

37:32

Πράξεις κεφ. ι΄

49:01

Κατά Ιωάννην ιζ' 1-5

45:27

Προς Ρωμαίους η' 26-39

49:08

Προς Ρωμαίους η΄ 1-4

11:33

Ιερεμίας κθ΄ 10-14

27:05

Κατά Λουκά κα΄ 1-19

40:09

Χρονικών Β΄ κ΄ 1-23

51:34

Κατά Λουκάν ς΄ 43-45

44:39

Α' Σαμουήλ α'

47:32

Κατά Ματθαίον ε΄ 1-16

50:14
46:08

Κατά Ματθαίον ς' 19-24

 
arrow_drop_up