Βρυξέλλες

37:59

Προς Εφεσίους β' 11-22

21:11

Επιστολή προς Κορινθίους Β' δ΄

43:22

Κατά Λουκάν ιγ' 18-30

50:52
31:38

Γένεση κε΄19-34

25:25

Κατά Ματθαίον κε΄13-30

44:38

Kατά Μάρκον β' 1-17

36:38

Σαμουήλ Α' ιζ' 4-10 ; 37-47

25:54

Εβραίους ιβ' 1-11

40:09

Προς Εφεσίους β' 1-10

23:28

Πέτρου Α' 1-10 (2ο Μέρος)

32:29

Bασιλέων Α' 1-14 (1ο Μέρος)

47:07

Μαθήματα προς Εφεσίους

27:57

Χρονικών Β' λδ΄1-8 &

22:36

Κατά Ματθαίον ιγ΄44-53

39:50

Προς Εφεσίους α΄ 1-14

28:46

Βασιλέων Α' ι΄ 1-9 &

23:46

Κατά Λουκάν ιβ΄ 16-34

43:19

Προς Γαλάτας ς΄ 9-18

07:27

Προς Φιλιππησίους δ΄ 4-9

39:07

Ψαλμοί ογ' 1-28

40:00

Προς Γαλάτας ς΄ 1-10

36:39

Γένεσις ς΄ 5-22

24:30

Πέτρου Α' Α' δ'

37:50

Προς Γαλάτας ε' 13-21

 
arrow_drop_up