Βρυξέλλες

20:08

Ψαλμός α' 1-6

29:15

Αριθμοί ιβ' 1-16

23:17
32:48

Μηνuμα Ευαγγελίου

28:10

Προς Εφεσίους γ' 14-19

10:47

Β προς Τιμόθεον γ΄ 16-17

54:44

Προς Ρωμαίους ς' 20-23

34:22

Κατά Ματθαίον θ' 1-8

43:11

Μαθήματα προς Εφεσίους

23:57

Ψαλμός ριθ' 25-32

22:34

Κατά Λουκάν κδ΄ 13-35

30:48

Κατά Ματθαίον η' 19-27

11:50

Κατά Λουκάν ιθ' 1-4

1:19:43

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

26:22

Κατά Λουκάν θ΄ 51-62

47:55

Β' Πέτρου α' 1-11

28:51

Ομολογία

35:29

Κατα Ματθαίον α' 18-25

26:11

Κατα Ματθαίον β' 1-12

17:55

Β' Πέτρου ε' 1-11

46:02

κατά Λουκάν α' 1-25

19:01

κατά Λουκάν α' 26-38

37:59

Προς Εφεσίους β' 11-22

 
arrow_drop_up