/ Παλαιό Φάληρο

Παλαιό Φάληρο

34:38

κατά Ιωάννην ε' 1-18

36:17

Γένεση α' 26-27

38:10

κατά Ματθαίον κε' 1-30

45:42

Πέτρου Α' δ' 1-11

38:26

Αποκάλυψις κα' 1-7

36:05

προς Κορινθίους Α' ιγ' 1-13

43:39

κατά Μάρκον η' 34-38

41:18

προς Κορινθίους Β' δ' 13-18 & ε' 1-5

41:02

κατά Λουκάν β' 39-52

40:40

επιστολή Ιακώβου δ' 1-10

40:12

κατά Ιωάννην ε' 1-9

41:49

κατά Ιωάννην η' 58-59 & θ' 39-41

46:40

κατά Ιωάννην ια' 1-7 & 17-29

40:06

προς Κορινθίους Α' θ' 24-27 & ι’ 1-12

arrow_drop_up