Παλαιό Φάληρο

47:04
44:30
41:54

Δανιήλ γ' 1-30

42:10

Έξοδος ιβ' 21-28

46:59
35:27

προς Φιλιππησίους β' 5-11

34:50

Ψαλμοί ξγ' 1-11

42:13

Δανιήλ α' 1-21

50:23
48:55
38:36

κατά Λουκάν κβ' 39-46

41:27

προς Ρωμαίους η' 9-27

47:54
44:30

Εμπειρίες του αδ. Ovidiu από τ

15:49

Ψαλμοί ρις' 1-4

25:38

προς Εβραίους ια' 6

20:53

προς Ρωμαίους δ' 29-31

38:18

Κατά Ιωάννην η' 30-44

41:44

Γένεσις ζ' 1-16

47:57
46:57
36:40

κατά Λουκάν ιε' 11-32

43:13

κατά Μάρκον β' 1-12

45:41
42:32
34:24

προς Εφεσίους β' 1-22

43:27

κατά Λουκάν κδ' 6-53

47:31
 
arrow_drop_up