Παλαιό Φάληρο

46:52
39:38
36:23

Ησαΐας α' 1-19 & β' 1-5

35:02

προς Κορινθίους Β' ζ' 5-6

46:33
49:25
34:04

Ψαλμοί ν' 7-15

39:42

Πράξεις γ' 1-16

39:33

Πράξεις γ' 1-16

44:43
43:37
35:43
45:37

κατά Μάρκον δ' 33-41

44:48
43:45
37:18

κατά Λουκάν ις' 19-31

33:09

κατά Λουκάν ιβ' 35-40

49:08

κατά Ιωάννην α' 44-52

40:25
39:40

προς Ρωμαίους ς' 1-23

45:31

Ιησούς του Ναυή ε' 13-15 & ς'

49:49
41:40
15:38

Αποκάλυψη β' 1-7

15:57
37:44

κατά Ιωάννην ια' 11-46

46:20
40:42
 
arrow_drop_up