Θεσσαλονίκη

πρός Εφεσίους γ' 14-21

κατά Ιωάννην δ' 1-30

29:26

προς Ρωμαίους ιβ' 1-8

12:49

Α' Ιωάννου β' 1-5

52:17

Πράξεις κς'

Πράξεις ιγ' 14-35

Α' Πέτρου α' 17-25

Ησαΐας να' 1-8

κατά Ιωάννην κα' 1-19

49:00

κατά Λουκάν ιζ' 20-37

Ιωνάς γ'

προς Κορινθίους Β' α' 3-11

Ψαλμός ρζ' 23-32

Ιώβ η' 1-7

Προς Α' Κορινθίους ιε' 10

Αριθμοί ιη' 1-4

κατά Λουκάν ζ' 36-50

Γένεσις λθ' 1-23

45:18

Ιακώβου α' 22-27 & β' 1-13

45:02

προς Εφεσίους ε' 15-17

κατά Λουκάν ι' 38-42

Α' Πέτρου δ' 7-19

Εκκλησιαστής δ' 9-11

Πράξεις δ' 23-37

Ψαλμοί λδ'

Α' Πέτρου δ' 15-19

Ησαΐας μα' 8-16

 
arrow_drop_up