Θεσσαλονίκη (Αφροδίτης)

52:15
53:27

Α' Ιωάννου α' 5-10

48:40

κατά Λουκάν ιη΄ 9-14

41:26
42:23
48:06

Β'Σαμουήλ κδ'

57:20
45:43

Πράξεις θ' 1-31

55:11

κατά Μάρκον α' 21-45

49:35

Δανιήλ α'

52:35
46:16

προς Τίτον α' 1

52:57
52:55

Κατά Λουκάν β΄ 1-52

Πράξεις ις' 16-40

 
arrow_drop_up