Θεσσαλονίκη (Αφροδίτης)

37:30
50:02
49:17

κατά Ματθαιόν ια' 28-30 & πρ

36:04

Α' Πέτρου α' 22

Γένεσις σ' 5-22, ζ'

49:21

Ψαλμοί λθ' 1-6

43:08

Β' Πέτρου α' 1-11

50:44
45:45

Γένεσις κβ' 1-18

48:22

θρήνοι γ' 19-33

44:36

Ησαΐας λε'

 
arrow_drop_up