Αρτέμιδα

46:03

Πέτρου Α΄ α΄

48:23

Προς Γαλάτες ε΄ 16-26

46:01

Προς Τιμόθεον Α΄ ς΄ 11-21

37:09

Ησαϊας μγ΄ & Κατά Λουκάν η΄ 40

39:44

Κατά Ιωάννην ιγ'

39:05

Ομολογία Πίστεως

44:15

Αποκάλυψη α΄ 9 - 20

46:04

Ψαλμός ργ΄

Προς Κολοσσαείς α' 8-29

48:16

Προς Τιμόθεον Α' ς΄

40:17

Σαμουήλ Α΄ β΄ 1-11

49:39

Ομολογία Πίστεως

46:14

Προς ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ ε'

40:40

Ησαΐας νε΄

Προς Κολοσσαείς γ' 12-17

48:02

Ψαλμός κζ΄

45:46

Ιεζεκιήλ ιη ' 23 - 32 & Κατά Λ

Ρουθ δ' 1-22

43:16

Ησαΐας με΄

46:51

Πράξεις ι΄

49:29

Προς ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ δ'

Ψάλμος ιη΄ 1-19

50:25

Πράξεις των Αποστόλων γ'

51:08

Ρούθ γ΄

41:04

Ιερεμίας ιζ ' 5-6 & Κατά Ματθα

36:42

Κατά Λουκάν θ΄ 10-22

41:50

Αλέξανδρος Λαΐτσας

 
arrow_drop_up