Πειραιά

40:01

Κατά Ματθαίον ιδ' 1-14

42:35

Β' Πέτρου γ' 8-13

47:42

Έξοδος γ' 1-12

11:45

Γένεσις κς' 12-25

33:10

Κατά Λουκάν ιγ' 10-17

51:02

Κατά Ιωάννην θ' 1-41

45:18

Κατά Ιωάννην ε’ 2-16

44:21

Β’ Πέτρου β’ 17-22 & γ’ 1-7

46:42

Εσθήρ α' 13-22

14:51

Ψαλμοί ρκς' 1-6

30:51

Κατά Μάρκον β' 1-12

39:29

Ιωήλ β' 21-27

49:01

Κατά Μάρκον δ' 21-25

45:17

Β' Πέτρου β' 1-16

43:39

Εσθήρ α' 1-12

10:30

Ιωήλ β' 21-32

24:23

Πράξεις θ' 31-43

39:15

Κατά Λουκάν θ’ 28-36

49:21

Εφεσίους α' 1-23 & Κατά Λουκάν

39:54

Β' Πέτρου α' 12-21

44:18

Β' Σαμουήλ κγ' 13-17 & Προς Ρω

29:30

Γένεσις ς' 8-22

37:35

Κατά Λουκάν ιζ' 20-37

34:14

Πράξεις ιζ' 16-34

44:41

Κατά Ματθαίον κς' 6-10 & Κατά

  • Γ.Κατσούλης & Δ.Κοτσίρης
  • Πειραιά

  • 08 Oct 2021
43:19

Κατά Μάρκον ια' 11-26

48:20

Κατά Μάρκον δ' 1-20

44:17

Ιούδα α' 1-4

 
arrow_drop_up