Πειραιά

46:51

Α' Θεσσαλονικείς ε' 1-11

53:24

Κατά Μάρκον θ' 14-29

38:31

Α' Σαμουήλ δ' 1-11

40:24

Αποκάλυψις β' 18-29

46:29

Α' Κορινθίους θ' 15-18 & Πράξε

48:27

Ρούθ β' 8-14

49:24

Κατά Ιωάννην ιδ' 1-26

30:58

Μαλαχίας γ' 13-18

28:00

Κατά Ιωάννην ις' 1-16

47:51

Κατά Λουκάν δ' 14-32

48:47

Α' Θεσσαλονικείς δ' 9-18

54:37

Ιεζεκιήλ λζ' 1-14

25:29

Ψαλμοί ρκβ' 1-9

25:23

Κατά Μάρκον ια' 11-26

46:22

Κατά Ιωάννην ι' 1-30

52:27

Α' Θεσ. β' 10-20 & γ' 1-13 & δ

52:43

Ρούθ α' 19-22 & β' 1-7

16:33

Ψαλμοί ρλγ’ 1-3

31:08

Κατά Ματθαίον ιδ' 13-36

41:44

Κατά Ιωάννην δ' 1-41

54:03

Α' Θεσσαλονικείς β' 1-12

45:23

Ρούθ α’ 6-18

11:08

Ησαΐας νγ' 10-12

31:30

Κατά Ιωάννην κ' 19-29

48:26

Προς Εφεσίους ς' 10-18 & Κατά

  • Β.Λεωνιδόπουλος & Γ.Μυλωνάς
  • Πειραιά

  • 29 Apr 2022
53:10

Προς Φιλιππησίους β' 5-11

50:06

Ρούθ α' 1-5

18:14

Ωσηέ ς' 1-3

 
arrow_drop_up