Πειραιά

10:09

Ψαλμοί να' 10-19

30:43

Κατά Ματθαίον ε' 1-16

42:23

Κατά Ματθαίον ζ' 7-14

47:11

Α' Ιωάννου ε' 13-21

51:20

Εσθήρ δ' 6-17

14:44

Παροιμίαι γ' 13-26

35:38

Κατά Μάρκον ι' 17-31

42:51

Ησαΐας λη’ 1-22

57:29

Προς Τίτον γ' 4-15 & Ησαΐας μγ

43:29

Α' Ιωάννου δ' 20-21 & ε' 1-12

40:47

Ιακώβου ε' 7-11

11:36

Παροιμίαι κδ' 30-34

31:01

Κατά Λουκάν ιγ' 10-17

40:56

Πράξεις ζ’ 48-60 & η’ 1-2

42:30

Κριταί ς' 1-40 & ζ' 1-15

46:00

Α' Ιωάννου δ' 1-19

46:08

Εσθήρ γ’ 10-15 & δ’ 1-5

25:07

Α' Βασιλέων ιβ' 15-20

38:41

Πράξεις κ' 17-38

53:31

Κατά Μάρκον ιγ’ 28-36

1:39:10

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

40:53

Α' Ιωάννου γ' 4-10

43:19

Γένεσις ιθ' 1-28

07:21

Μιχαίας ε' 2 & Παροιμίαι η' 22

41:49

Κατά Ματθαίον β' 1-12

38:24

Κατά Λουκάν β’ 22-40

46:38

Α' Ιωάννου β' 20-25

44:46

Εσθήρ γ' 5-9

 
arrow_drop_up