Πειραιά

43:52

Κατά Λουκάν β' 22-38

43:16

Αποκάλυψις ιζ' 1-6

46:39

Κατά Ματθαίον κε' 1-13

47:47

Κατά Ματθαίον ιγ΄44-47 & 51-54

46:20

Προς Εφεσίους δ' 1-14

44:24

Αποκάλυψις ις' 12-21

41:37

Παροιμίαι γ' 1-9

48:25

Κατά Μάρκον β' 1-13 & Ψαλμός ρ

58:26

Κατά Μάρκον ε' 36 & Ρούθ α' 1-

42:22

Αποκάλυψις ις' 1-12

37:55

Προς Εβραίους ια' 8-20

48:44

Κατά Ιωάννην β' 13-25

44:38

Α' Κορινθίους ι' 1-12

43:13

Αποκάλυψις ιε' 1-8 & ις' 1-3

42:18

Δευτερονόμιον λ' 15-20

47:05

Κατά Ματθαίον ια' 1-16

39:23

Β' Τιμ. β' 1-8 & Κατά Ιωάννην

42:56

Αποκάλυψις ιδ' 12-20

42:31

Β' Τιμ. β' 20-22

47:45

Κατά Λουκάν ε' 1-12

38:00

Α' Θεσ. ε' 1-12

  • Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
  • Πειραιά

  • 12 Mar 2021
42:58

Αποκάλυψις ιδ' 6-12

31:23

Κατά Λουκάν κδ' 13-32

46:44

Κατά Ματθαίον ις' 24-28

45:40

Προς Ρωμαίους ιβ' 1-21

44:44

Αποκάλυψις ιγ' 11-18 & ιδ' 1-6

46:03

Κατά Μάρκον ιδ' 32-44

47:19

Κατά Μάρκον δ' 35-41

 
arrow_drop_up