Πειραιά

48:09

Βασιλέων Β'κ'1-21

20:54

Γένεσις ιε'9-16

33:36

Κατά Ματθαίον κα'12-14

43:22

Κατά Λουκάν α'1-25 &Γένεσις λθ

37:51

Κατά Ιωάννην β'13-22

43:31

Κατά Ματθαίον θ'2

25:14

Κατά Μάρκον β'1-12

14:32

Ψαλμός pμς 1-10

53:40

Κατά Ματθαίον θ'12-13

41:23

Κατά Ιωάννην β' 1-12

44:10

Κατά Ματθαίον γ'1-17

30:08

Πράξεις γ' 1-16

12:46

Ψαλμός ξγ' 1-11

53:13

Προς Φιλιππησίους β'12-16

41:07

Κατά Ιωάννην β'1-6

1:16:18

Μηνύματα Αδελφών

10:18

Μηνύματα Αδελφών

50:10

Προς Φιλιππησίους γ'12-21

08:17

Ψαλμός pke''1-7

30:04

Κατά Ιωάννην ιδ' 1-21

42:52

ΗσαΪας θ'1-7

40:33

Κατά Ματθαίον β' 1-23

21:20

Κατά Λουκάν b' 1-20

12:55

ΗσαΪας η'1-7

43:02

Κατα Ματθαίον ιε'21-28 & Ματ

45:27

Αββακούμ υ' 17-19

39:36

Κατά Μάρκον ιδ'1-9

26:42

Κατά Μάρκον ι' 17-31

 
arrow_drop_up