Πειραιά

40:14

Α’ Θεσσαλονικείς ε' 1-28

44:13

Β' Πέτρου α' 1-11

41:34

Α' Κορινθίους η' 1-13

12:02

Ψαλμοί ρκς' 1-6

40:39

Κατά Ιωάννην κα' 1-19

36:33

Κατά Μάρκον ιγ’ 28-31

36:48

Ψαλμός ογ' 1-28 & Ιώβ α' 8-11

34:50

Κατά Ματθαίον κβ' 11-13 & Αποκ

45:44

Προς Ρωμαίους ιγ' 1-7

43:04

Β' Τιμόθεον β' 1-5

11:09

Ψαλμός ρλγ' 1-3 & Ψαλμός ρλδ'

35:48

Κατά Ιωάννην ιγ' 1-20

41:22

Προς Εβραίους ια’ 1-40 & ιβ’ 1

43:46

Ψαλμοί ρβ' 12-18 & Ησαΐας νδ'

45:56

Γένεσις κδ' 1-27

14:05

Παροιμίαι κδ' 30-34

28:41

Κατά Μάρκον ια' 11-26

42:19

Αποκάλυψις ιθ' 6-9

44:55

Κατά Ιωάννην η' 1-11

40:55

Αποκάλυψις κβ' 10-21

42:20

Α' Τιμόθεον ς' 6-10

15:39

Ησαΐας νβ' 1-10

25:52

Κατά Λουκάν ιγ' 10-17

39:48

Προς Φιλιππησίους α' 12-30 & β

45:36

Αποκάλυψις κβ’ 1-9

43:58

Κατά Λουκάν κδ' 13-35

13:06

Ψαλμοί να’ 1-19

31:49

Κατά Ιωάννην ιβ’ 1-36

 
arrow_drop_up