Πειραιά

52:21

Κατά Ιωάννην η' 1-20

50:43

Α’ Κορινθίους δ’ 1-6

51:29

Α' Σαμουήλ ιε' 1-35

12:08

Ησαΐας μ' 1-11

37:51

Αποκάλυψις β' 8-11

48:15

Α' Κορινθίους α' 17-31

49:01

Κατά Λουκάν ιζ' 32-37

45:26

Κατά Ιωάννην θ' 1-5

32:47

Β' Χρονικών ις' 1-9

37:51

Κατά Λουκάν ιθ' 1-10

49:01

Α' Κορινθίους α' 1-13

48:36

Κατά Ματθαίον κα' 12-13

43:15

Ιερεμίας ιζ' 5-18

08:15

Ιερεμίας θ' 23-24 & Μιχαίας ς'

47:28

Κατά Λουκάν ι' 25-37

54:10

Α' Τιμόθεον α' 5 & Προς Φιλιππ

  • Γ.Κανελλόπουλος & Κ.Κοτσίρης
  • Πειραιά

  • 29 July 2022
50:51

Κατά Ματθαίον ς' 19-24

47:59

Ρούθ δ' 9-22

14:08

Παροιμίαι κδ' 30-34

46:59

Κατά Ιωάννην ιε' 1-17

48:08

Προς Κολοσσαείς α' 21-29

49:40

Α' Κορινθίους γ' 10-23

51:19

Κατά Λουκάν κβ' 14-30

21:24

Ησαΐας μ’ 25-31

45:48

Κατά Ιωάννην ια' 1-46

46:47

Νεεμίας α' 1-11

51:04

Α' Κορινθίους β' 10-16 & γ' 1-

45:56

Α' Σαμουήλ ιζ' 40-53

 
arrow_drop_up