Πειραιά

46:58

Κατά Λουκάν ιε' 1-7

44:39

Εσθήρ β’ 18-23

12:17

Ψαλμοί ξγ' 1-11

34:54

Κατά Λουκάν β' 25-40

39:19

Γένεσις ιε’ 1-6

41:58

Γένεσις κβ' 1-19

43:06

Α' Ιωάννου β' 1-14

45:54

Εσθήρ β' 11-17

15:23

Ψαλμοί πδ' 1-12

26:43

Κατά Λουκάν ι' 38-42

28:40

Κατά Ιωάννην κ' 19-31

42:24

Προς Εφεσίους β' 1-22

46:39

Α’ Ιωάννου α΄ 1-10

44:16

Κατά Ιωάννην ιβ' 1-8

14:10

Ησαΐας μθ' 13-23

29:01

Κατά Λουκάν ζ' 18-28

31:47

Κατά Ματθαίον ιε’ 21-28

48:06

Ιερεμίας ιη' 1-11 & Κατά Λουκά

40:06

Β' Πέτρου γ' 14-18

49:18

Εσθήρ β' 1-9

10:22

Ψαλμοί ριθ' 1-8

33:33

Αποκάλυψις γ' 7-13

35:53

Πέτρου Α’ ε΄ 8-11

40:01

Κατά Ματθαίον ιδ' 1-14

42:35

Β' Πέτρου γ' 8-13

47:42

Έξοδος γ' 1-12

11:45

Γένεσις κς' 12-25

33:10

Κατά Λουκάν ιγ' 10-17

 
arrow_drop_up