Πειραιά

42:03

Αποκάλυψις θ' 12-21

40:13

Πράξεις α' 15-26

47:37

Κατά Λουκάν ιγ' 22-31

48:05

Αποκάλυψις β' 1-6 & Πρός Γαλατ

  • Γ.Κατσούλης Γ.Τσιφλίδης
  • Πειραιά

  • 08 Jan 2021
45:35

Αποκάλυψις η' 13 & Θ' 1-12

47:45

Κατά Μανθαίον ε' 1-16

45:57

Κατά Ιωάννην κα 1-19

39:46

Ψαλμός π' 1-19

47:17

Αποκάλυψις η' 1-7

47:01

Προς Ρωμαίους η'29-30

46:24

Κατά Λουκάν β' 1-21

44:17

Κατά Λουκάν β' 1-20

46:51

Α' Ιωάννου δ' 14-21

45:09

Κατά Λουκάν α' 26-39

49:05

Πέτρου Β' α' 1-21

47:29

Κατά Λουκάν β' 25-38

43:53

Κατά Ιωάννου σ'' 53-71

50:10

Αποκάλυψις κβ' 8-21

44:00

Αποκάλυψις κ' 11-15 & κα' 1-5

45:11

Αποκάλυψις ς'1-11 & ιθ' 11-16

43:57

Κατά Μανθαίον δ' 1-11

51:21

Κατά Λουκάν ιζ' 11-19

45:24

Αποκάλυψις ε' 1-14

44:25

Αποκάλυψις γ' 7-11

48:57

Κατά Λουκάν ι' 25-37

44:53

Αποκάλυψις δ' 1

50:10

Κατά Λουκάν β' 41-52

47:14

Κατά Μανθαίον ιε' 21-28 & Γένε

 
arrow_drop_up