Πειραιά

46:51

Κατά Ιωάννην ιδ'1-15

44:45

Πέτρου Α' α' 1-14

46:44

Προς Κολοσσαείς γ'1-17

49:29

Αποκάλυψις κα'1-9

45:50

Πράξεις δ'32-37 & Ρωμαίους η'2

44:25

Πέτρου Α' α' 1-12

43:47

Γένεσις ιε' 1 & Πράξεις δ' 1-3

24:10

Κατά Λουκάν ιβ'35-48

12:46

ΗσαΪας β'10-22

55:54

Θεσσαλονικής Α' ε' 1-11 & Κατά

  • Δ.Κρητσιμάς & Δ.Κοτσίρης
  • Πειραιά

  • 13 Mar 2020
24:35

Κατά Μάρκον ιγ' 33-37

16:44

Ψαλμός κς'1-12

39:50

Πράξεις γ'1-9 & Κατά Λουκάν κα

42:53

Πρός Φιλιππησίους α'1-11 & β'5

38:27

Κατά Ιωάννην ια'1-46

44:00

Ιωάννου Α'δ' 7-13 & Πράξεις β'

43:32

Πράξεις κζ' 20-26

10:29

Μιχαίας ς' 6

33:16

Κατά Λουκάν ι' 25-37

49:01

Αποκάλυψις β' 1-7

41:52

Κατά Ιωάννην γ'16-26

43:20

Κατά Ιωάννην ε'1-17

14:24

Εξοδος κδ'12-18

32:30

Κατά Μάρκον θ'1-10

34:44

Κατά Ματθαίον ιβ'38-42 & 25-37

42:47

Κατά Ιωάννην γ'19-15

41:39

Κατά Λουκάν ιη'1-14

16:44

ΗσαΪας μγ'1-7

 
arrow_drop_up