Πειραιά

50:10

Κατά Λουκάν β' 41-52

47:14

Κατά Μανθαίον ιε' 21-28 & Γένε

44:35

Πράξεις β' 14-21

43:34

Ιησούς του Ναυή ζ' 1-5

47:59

Πράξεις ιβ' 1-19

40:41

Κατά Ματθαίον ιΔ' 15-33 & Πράξ

37:31

Αποκάλυψις γ' 14-22

43:21

Κατά Μανθαίον ιη'23-35

40:08

Κατά Λουκάν β' 22-38

40:40

Ιησούς του Ναυή α'-1-8

41:55

Πράξεις κς' 1-32

34:05

Ψαλμός ρκα' & Κατά Μάρκον δ' 3

46:53

Προς Εβραίους δ' 1-16 & Τιμόθε

37:03

Αποκάλυψις γ'1-6

39:55

Κατά Ιωάννου η'30-32

40:03

Αποκάλυψις β' 18-29

44:38

Β.Βασιλέων σ'' 8-23

13:11

Κατά Ιωάννου ε' 1-18

38:22

Αποκάλυψις β' 1-7

43:23

Κατά Λουκάν ε' 1-11

13:01

Αγγαίος α' 1-6

24:39

Κατά Ιωάννην κα'

48:10

Αποκάλυψις κβ' 16-21

44:58

Κατά Μάρκον δ'33-41 & Φιλιππη

43:30

Αποκάλυψις β' 1-8

48:53

Εφεσίους ι' 10-20

11:54

Ψαλμός λδ' 1-22

33:52

Κατά ΙΜάρκου ια' 11-26

 
arrow_drop_up