Πειραιά

41:21

Κατά Ιάννην κ' 11-18 & Ψαλμός

36:24

Κατά Ιωάννην α' 25-43

22:47

Βασιλέων Α' κη' 8-10

41:50

Κατά Ιωάννην ιε' 1-17

23:38

Κατά Μαυθαίον ζ' 21-29

50:39

Πράξεις γ' 1-17 & ιη' 1-14

40:03

Κατά Ιωάννην γ' 5-15

44:17

Βασιλέων Β's'8-23

24:40

Κατά Μάρκον β' 1-12

20:19

Ψαλμός κγ'1-6

41:29

Σαμουήλ η' 1-6 & Μάρκος β'-1-1

41:26

-Σαμουήλ Α'ις' 1-13 & Δευτερον

44:51

Καταά Λουκάν κβ'39-62

35:05

Κατά Λουκάν ιθ'1-10

14:49

ΗσαΪας μγ'1-7

39:12

Πράξεις β'1-4

43:18

Πράξεις ς'1-7

43:09

Ιεζεκιήλ γ'4-14

27:58

Κατά Λουκάν ιη'1-8

15:52

Ψαλμός πκα'1-8

43:48

Κατά Ιωάννην κα' 1-19

38:00

Κατά Ιωάννην α'1-13

46:09

Κατά Μάρκον η'1-26

17:51

Ψαλμοί πδ'1-12

24:51

Κατά Λουκάν β'41-52

46:07

Βασιλέων Β' ιβ'8-16

  • Γ.Παπαβασιλειου Γ.μυλωνάς
  • Πειραιά

  • 01 Nov 2019
40:01

Ησαΐας λε'1-18

15:00

Εκκλησιαστής ε'1-7

 
arrow_drop_up