Πειραιά

46:42

Εσθήρ α' 13-22

14:51

Ψαλμοί ρκς' 1-6

30:51

Κατά Μάρκον β' 1-12

39:29

Ιωήλ β' 21-27

49:01

Κατά Μάρκον δ' 21-25

45:17

Β' Πέτρου β' 1-16

43:39

Εσθήρ α' 1-12

10:30

Ιωήλ β' 21-32

24:23

Πράξεις θ' 31-43

39:15

Κατά Λουκάν θ’ 28-36

49:21

Εφεσίους α' 1-23 & Κατά Λουκάν

39:54

Β' Πέτρου α' 12-21

44:18

Β' Σαμουήλ κγ' 13-17 & Προς Ρω

29:30

Γένεσις ς' 8-22

37:35

Κατά Λουκάν ιζ' 20-37

34:14

Πράξεις ιζ' 16-34

44:41

Κατά Ματθαίον κς' 6-10 & Κατά

  • Γ.Κατσούλης & Δ.Κοτσίρης
  • Πειραιά

  • 08 Oct 2021
43:19

Κατά Μάρκον ια' 11-26

48:20

Κατά Μάρκον δ' 1-20

44:17

Ιούδα α' 1-4

31:46

Πράξεις ι' 30-33

44:17

Ιακώβου α' 1-22

47:08

Πράξεις ιβ’ 1-25

45:44

Ψαλμοί ιη' 1-23

22:21

'Εξοδος ις' 13-21

42:33

Κατά Λουκάν ιβ' 22-34

12:28

Ησαΐας νβ’ 7-12

34:50

Κατά Ματθαίον ις’ 24-28 & ιζ’

 
arrow_drop_up