Πειραιά

45:48

Κορινθίους Α' ε' 1-13 & Β' β'

39:46

Kατά Ιωάννην ιβ' 20-36

40:02

Σαμουήλ Α' ιε' 1-9

36:49

Κατά Ματθαίον κε'31-46

42:42

Πρός Εφεσίους β' 11-22

46:53

Ιακώβου α' 12-25

48:37

Κορινθίους Α' γ' 1-9

45:40

Κατά Ιωάννην Θ' 1-38

41:43

Κατά Λουκάν ιγ'10-17

40:24

Αποκάλυψις κα' 1-8

39:34

Τιμόθεο Β'δ'9-10 & Κολοσσαείς

46:09

Ιακώβου α' 1-12

42:07

Κατά Λουκάν ια' 1-13

46:19

Κατά Λουκάν ιη' 1-9

45:16

Βασιλέων Β' κβ' 1-20- & κγ'1-1

38:41

Κατά Ματθαίον ιβ'40-45 & ιγ'

41:21

Ιεζεκιήλ λζ'1-9 & Αγγαίας β' 1

47:03

Βασιλέων Β' ιη' 1-8

40:10

Κατά Μάρκον ι' 14-31

46:37

Κατά Λουκάν β' 22-38

47:11

Πρός Ρωμαίους ς'1-23 & Πρός Τ

44:52

Κατά Λουκάν ις' 19-31

46:59

Πράξεις ε' 17-32

48:36

Κατά Ματθαίον ιδ'13-33

44:06

Κατά Ματθαίον ε' 1-16

41:01

Κατά Ματθαίον κδ' 14 & 32-51

46:16

Κατά Ιωάννην κ' 19-29

46:10

Πέτρου Β' α' 1-7

 
arrow_drop_up