Πειραιά

50:02

Ωσηέ ε' 15 & ς' 1-3

23:09

Γένεσις β' 1-15

43:14

Κατά Μάρκον ια' 11-17

37:01

Προς Εφεσίους β' 1-10

49:10

Α' Κορινθίους ιε' 1-28

51:05

Α' Σαμουήλ δ' 1-11

19:09

Ησαΐας νδ' 11-17

36:26

Πράξεις ιβ' 1-25

50:25

Α' Ιωάννου α' 1-4 & Πράξεις δ'

49:55

Α' Κορινθίους ιδ' 21-40

53:30

Α' Σαμουήλ γ' 1-21

11:05

Ψαλμοί ρκς' 1-6

40:07

Κατά Μάρκον β' 1-12

48:58

Κατά Ματθαίον ε' 1-16

50:42

Α' Τιμόθεον α' 1-20

47:08

Α' Σαμουήλ β' 27-36

17:33

Ησαΐας μ' 25-31

37:24

Κατά Λουκάν α' 5-25

52:46

Κατά Λουκάν γ' 1-22 & ζ' 18-23

  • Β.Λεωνιδόπουλος & Γ.Μυλωνάς
  • Πειραιά

  • 04 Nov 2022
51:24

Α' Κορινθίους ιδ' 1-20

49:08

Προς Φιλιππησίους δ' 1-13

20:08

Β' Βασιλέων ς' . ζ' . 1-23

34:51

Κατά Ματθαίον ις' 24-28 & ιζ'

43:55

Κατά Ματθαίον ιβ' 38-45

53:32

Α' Σαμουήλ β' 22-26

46:33

Κατά Λουκάν β' 41-52

14:43

Ψαλμοί ρλζ' 1-9

32:09

Κατά Λουκάν ιε' 11-32

 
arrow_drop_up