Νέο Ψυχικό

42:07
23:05

Παροιμίαι ς΄ 20-23 - "Φύλαξε τ

30:36

Πέτρου Β΄ α΄ 5-11 - "Πως φθάνω

47:48

Προς Εβραίους γ΄ 1-6 - "Προσωπ

42:22

Κατά Μάρκον ις΄ 14-20 - "Ο Χρι

30:59

Σαμουήλ B΄ ις΄ 5-14 - "Πότε θα

23:40

Παροιμίαι ια΄ 30 - "Ο δίκαιος

20:04

Κατά Ιωάννην ιδ΄ 27 - "Ας μη δ

45:21

Γένεσις κε΄ 29-34 - "Μη καταφρ

42:32

Κατά Λουκάν κ΄ 9-19 - "Ο Κύριο

41:29

Κατά Ματθαίον κς΄ 30-75 - "Προ

16:49

Προς Εβραίους ια΄ 11-12 & 32-4

31:35

Γένεσις ιη΄ 9-15 - "Η επαγγελί

37:45

Προς Κολοσσαείς δ΄ 2-18 - ΕΜΜΕ

41:31

Κατά Ματθαίον ιε΄ 21-38 - ΝΑ Β

24:19

Σαμουήλ Α' 15:22-23 - Α΄

25:53

Προς Κορινθίους Α' 1:26-2

44:27

Προς Κορινθίους Α' 3:1-4

36:03

Προς Κολοσσαείς 3:22-25

42:51

Κατά Ματθαίον 17:1-21

26:17

Ησαΐας 52:1-12 - A΄ Μέρος

33:24

Κατά Ματθαίον 15:21-28 - B΄ Μέ

42:00

Παροιμίαι 3:1-35

40:49

Προς Κολοσσαείς 3:18-20

45:32

Κατά Ιωάννην 3:1-22

23:23

Ιερεμίας 17:5-18 - Α΄ Μέρος

24:41

Κατά Λουκάν 2:41-52 - Β΄ Μέρος

 
arrow_drop_up