/ Νέο Ψυχικό

Νέο Ψυχικό

45:01

Κατά Ματθαίον κεφ.: ζ΄, εδ.: 13-14

49:09

Ησαΐας κεφ.: ν' , εδ.: 4-11

30:19

Ιερεμίας κεφ.: κγ ΄ εδ.: 28-32

32:32

Πράξεις Αποστόλων κεφ.: α ΄ εδ.: 7-8

42:28

Β' Βασιλέων κεφ.: δ ΄ εδ.: 1-17

35:31

Μηνύματα αδελφών

49:21

Πράξεις Αποστόλων κεφ.: ις ΄ εδ.: 6-15

38:50

Μηνύματα

15:20

Γ' Ιωάννου κεφ. :1, εδ.: 1-15

23:41

Ψαλμός πδ΄, εδ. : 1-12

40:02

Κατά Ιωάννην κεφ.: ια΄, εδ.: 1-46

34:08

'Α Σαμουήλ κεφ.: ις΄, εδ.: 1-13

45:41

Ησαΐας κεφ.: ξ' , εδ.: 1-12

40:17

Ησαΐας κεφ.:ξα΄, εδ.: 1-12

41:49

Ά Ιωάννου κεφ.: β΄, εδ.: 3-14

54:03

΄Β Χρονικών κεφ.: κ ΄, εδ.: 1-26

49:11

Προς Εβραίους κεφ.: ια ΄ εδ.: 32-40

30:12

Ρωμάιους κεφ.: ιβ ΄ εδ.: 6

54:01

΄Β Χρονικών κεφ.: ιδ ΄ εδ.: 1-15

47:02

Ιερεμίας κεφ.: ιγ ΄ εδ.: 1-27

48:22

Ιωάννης κεφ.: ζ ΄ εδ.: 11-43

44:35

Ψαλμός κζ', εδ. : 1-14

31:55

Α' Ιωάννου κεφ.: δ' , εδ.: 1-3

48:13

Α΄ Κορινθίους κεφ.: ιβ΄, εδ.: 1-11

45:41

Ά Σαμουήλ κεφ.:ιε΄, εδ.: 1-23

45:11

Α ΄ Πέτρου κεφ.: α΄, εδ.: 13-21

37:20

Πράξεις κεφ.: β΄, εδ.: 14-21

42:18

Α ΄Κορινθίους κεφ.: ι ΄ εδ.: 1-10

arrow_drop_up