Νέο Ψυχικό

49:43

Ησαΐας κς΄ 20 - "Μένουμε σπίτι

1:01:21

Δανιήλ θ΄ 1-19 - "Συγχώρησον Κ

41:36

Χρονικών Β΄ κ΄ 1-30 - "Επί σε

15:38

Σαμουήλ Β΄ κεφ.: κδ΄, εδ.: 1

20:27

Κατά Λουκάν ιβ΄ 4-7 - "Που θα

41:23

Κατά Λουκάν ιη΄ 18-42 - "Ο Κύρ

38:38

Ψαλμός ρμα΄ 1-2 - "Γιατί δεν α

35:31

Κατά Λουκάν ς΄ 17-36 - "Η ανάγ

49:44

Ησαΐας κη΄ 14-29 - "Παρά Κυρίο

41:51

Κατά Λουκάν ιθ΄ 1-10 - "Ο Χρισ

26:02

Προς Τίτον β΄ 1-5 - "Τι κάνει

33:37

Κατά Ματθαίον κε΄ 1-30 - "Γίνε

28:30

Ησαΐας κδ΄ 1-23 - "Στην δυσκολ

18:10

Κατά Λουκάν κα΄ 25-28 - "Μόνο

45:14
35:06

Προς Τιμόθεον Α΄ β΄ 11-15 - "Η

36:16

Κατά Ιωάννην ια΄ 1-46 - "Εκείν

28:16

Νεεμίας ιγ΄ 23-27 - "Να αγιαστ

32:08

Ιωάννου Α΄ β' 3-6 - "Γιατί ευλ

50:56

Κατά Λουκάν ι΄ 17-37 - "Μέσα σ

34:47

Προς Τιμόθεον Α΄ β΄ 9-15 - "Η

42:19

Κατά Λουκάν ιβ΄ 1-21 - "Δεν υπ

24:28

Ησαΐας θ΄ 8-15 - "Να αγιαστούν

22:10

Ιωάννου Α΄ γ΄ 11-24 - "Η Εκκλη

41:17

Γένεσις ιε΄ 1-18 - "Πως χτίζου

47:57

"H θέση της γυναίκας μέσα στην

47:06

Προς Τιμόθεον Β΄ α΄ 1-26 - "Ερ

28:42

Σαμουήλ Α΄ β΄ 27-36 - "Nα κατα

 
arrow_drop_up