/ Νέο Ψυχικό

Νέο Ψυχικό

34:59

Ά Βασιλέων κεφ.: ιζ', εδ.: 1-14

41:02

Ησαΐας κεφ.: νδ' , εδ.: 1-10

48:26

'Α Κορινθίους κεφ.: α΄, εδ.: 12-20

45:10

Κατά Λουκάν κεφ.: η΄, εδ.: 40-56

49:33

Έξοδος κεφ.: δ', εδ.: 19-31

46:01

Α' Θεσσαλονικείς κεφ.:β' , εδ .: 17-20

44:41

Κατά Ιωάννην κεφ.: ιδ΄, εδ.: 15-31

47:45

Κατά Λουκάν κεφ.: κδ΄ , εδ.: 13-53

44:26
31:24

Κατά Ιωάννην κεφ.: κ΄, εδ.: 1-23

46:43

Πράξεις κεφ.: ζ΄, εδ.: 22-30

41:51

Κατά Λουκάν κεφ.: κβ΄, εδ.: 39-51

38:34

Κατά Ιωάννην κεφ.: ε΄, εδ.: 1-9

40:39

Κατά Ματθαίον κεφ.: κα΄, εδ.: 1-14

57:12

Μηνύματα

36:42

Προς Γαλάτας κεφ.: α' , εδ.: 6-10

48:01

Κατά Ιωάννην κεφ.: ιγ΄, εδ.: 1

42:14

Ιερεμίας κεφ.: ιβ΄, εδ.: 5

42:26

Αποκάλυψις κεφ.: ιη΄, εδ.: 1-10

31:47

Πράξεις κεφ.: γ΄, εδ.: 1-2η

54:40

Κατά Μάρκον κεφ.: η΄, εδ.: 34-38

49:14

Κατά Ιωάνην κεφ,: ια΄, εδ.: 1-46

39:33

Β' Σαμουήλ κεφ.: ια΄, εδ.: 1-5

44:22

Κατά Μάρκον κεφ.: θ΄, εδ.: 1-13

40:43

Ησαΐας κεφ.: να΄, εδ.: 9-23

46:18

Προς Εβραίους κεφ.: ια΄, εδ.: 1

35:39

Κριταί κεφ.: ις ΄ εδ.: 15-30

41:36

Πράξεις Αποστόλων κεφ.: ιε ΄ εδ.: 36-41

arrow_drop_up