Ναύπλιο

41:33

Κατά Λουκάν ις΄19

39:03

Γ΄ Ιωάννου 9-12

04:18

Πράξεις δ΄ 32

44:31

Α΄ Σαμουήλ λ΄1

39:38

Πράξεις ις΄ 11

39:23

Γένεσις ις΄1

35:52

Ιακώβου ε΄14-17

43:52

Ιωνάς α΄1

36:10

Κατά Λουκάν η΄22

39:19

Έξοδος λβ΄1

38:07

Κατά Ματθαίον κε΄1-13

40:51

Α΄ Πέτρου ε΄10

32:56

Κατά Ματθαίον κη΄ 1

40:21
24:37

Εβραίους δ΄13

33:49

Α΄ Σαμουήλ ιζ΄1

37:22

Ρουθ α΄1επ.

36:06

Β΄ Πέτρου α΄1-4

40:33

Ιώβ μβ΄ 7

34:10

Αποκάλυψις γ΄ 7

38:54

Γένεσις ιθ΄30

29:16

Εβραίους ιβ΄14

36:47

Κριταί δ΄

23:34

Γαλάτας α΄10

28:07

Κατά Ματθαίον κ΄ 20

28:53

Κατά Ιωάννην δ΄ 25

31:35

Κατά Ματθαίον ιγ΄44

31:16

Κατά Ιωάννην θ΄ 39

 
arrow_drop_up