Ναύπλιο

33:39

Πράξεις ις΄ 4

34:23

Κατά Λουκάν θ΄ 56-62

33:47

Κατά Λουκάν θ΄ 57

48:49

Β΄ Σαμουήλ κδ

40:22

Ιεζεκιήλ 31: 1-9

42:17

Κατά Ματθαίον ις΄18

08:24

Αποκάλυψις 21:4

28:38

Ρωμαίους 5:6

39:17

Α΄ Τιμόθεον β΄7

32:41

Κατά Μάρκον ιδ΄51

26:56

Μηνύματα αδελφών

31:09

Αββακούμ γ΄ 2

46:14

Πράξεις κζ΄ 9

41:33

Κατά Λουκάν ις΄19

39:03

Γ΄ Ιωάννου 9-12

04:18

Πράξεις δ΄ 32

44:31

Α΄ Σαμουήλ λ΄1

39:38

Πράξεις ις΄ 11

39:23

Γένεσις ις΄1

35:52

Ιακώβου ε΄14-17

43:52

Ιωνάς α΄1

36:10

Κατά Λουκάν η΄22

39:19

Έξοδος λβ΄1

38:07

Κατά Ματθαίον κε΄1-13

40:51

Α΄ Πέτρου ε΄10

32:56

Κατά Ματθαίον κη΄ 1

40:21
24:37

Εβραίους δ΄13

 
arrow_drop_up