Ναύπλιο

40:43

Α΄ Πέτρου δ΄1

42:14

Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄13

48:07

Εβραίους ς΄10, Ησαίας ν΄4, Α΄

37:00

Κατά Λουκάν ιθ΄ 1-10

43:31

Δύσκολοι χριστολογικοί τίτλοι

36:31

Κατά Μάρκον ιδ΄4

50:24

Β΄ Βασιλέων δ΄ 8

40:34

Πράξεις ιζ΄ 32

50:51

Β΄ Βασιλέων 3:3

37:12

Κατά Λουκάν ιε΄8-10

46:16

A΄ Κορινθίους 2:1-16

33:57

Πράξεις β΄ 1-4

28:12

Γένεσις 25:27

47:03

Το χάρισμα της προφητείας / η

33:37

Κατά Μάρκον ις΄ 15 & Πράξεις κ

32:26

Ιερεμίας 38:1 & Πράξεις 14:21

10:31

Κατά Λουκάν κα΄35-38

17:36

Ησαΐας 7:1-4

33:00

Β΄ Τιμόθεον 1:7

47:34

Ο Προφητικός Λόγος (2)

43:08

Κατά Λουκάν η΄18

45:10

Β΄ Πέτρου α΄ 19 Ο Προφητικός Λ

38:51

Κατά Ματθαίον ιη΄1-5

42:44

Κατά Ματθαίον ις΄13-19

44:29

Ψαλμός 51

45:40

Έξοδος ιδ΄

41:22

Πράξεις ιγ΄ 1-4

48:38

Κατά Ιωάννην κα΄

 
arrow_drop_up