Ναύπλιο

39:19

Έξοδος λβ΄1

38:07

Κατά Ματθαίον κε΄1-13

40:51

Α΄ Πέτρου ε΄10

32:56

Κατά Ματθαίον κη΄ 1

40:21
24:37

Εβραίους δ΄13

33:49

Α΄ Σαμουήλ ιζ΄1

37:22

Ρουθ α΄1επ.

36:06

Β΄ Πέτρου α΄1-4

40:33

Ιώβ μβ΄ 7

34:10

Αποκάλυψις γ΄ 7

38:54

Γένεσις ιθ΄30

29:16

Εβραίους ιβ΄14

36:47

Κριταί δ΄

23:34

Γαλάτας α΄10

28:07

Κατά Ματθαίον κ΄ 20

28:53

Κατά Ιωάννην δ΄ 25

31:35

Κατά Ματθαίον ιγ΄44

31:16

Κατά Ιωάννην θ΄ 39

22:48

Α' Χρονικών 4:9

35:49

Κατά Ιωάννην ι΄10

20:27

Ρουθ β΄10

40:19

Αποκάλυψις 2:18

33:55

Πράξεις α΄ 4

24:50

Κατά Λουκάν ι΄ 38

31:50

Εφεσίους ς΄ 9

22:06

Παροιμίες κθ΄ 19

25:15

Πράξεις η΄1

 
arrow_drop_up