Λευκωσία

24:16

Ψαλμοί ογ' & οζ'

19:36

Κατά Ιωάννην ι' 1-18

31:34

Κατά Ιωάννην θ' 1-41

17:14

Κατά Λουκάν β' 25-38

43:20

Κατά Λουκάν ιδ' 15-35

26:28

Κατά Ματθαίον κε' 1-13

33:03

Κατά Λουκάν α' 28-32

37:19

Κατά Ματθαίον ιδ' 22-32

21:21

Ζαχαρίας η' 1-23

22:54

Έξοδος ιδ' 1-30

31:53

Λουκάς ιε' 11-24

21:29

Ησαΐας μ' 27-31

16:56

Ησαΐας ν' 4-11

24:33

Κατά Ματθαίον ιη' 21-35

28:39

Κατά Ματθαίον ιζ' 1-25

09:52

Ιώβ

15:52

Κατά Λουκάν ιβ' 35-40

28:21

Ψαλμοί ργ' 1-22

24:15

Κατά Λουκάν ιη' 1-8

22:36

Ρωμαίους ι' 1-13

18:53

Κατά Λουκάν ιβ' 35-48

32:30

Προς Φιλιππησίους δ' 1-23

28:18

Ψαλμοί μ' 1-4

35:06

Κατά Λουκάν ις' 19-31

22:20

Ησαΐας ζ' 1-14

34:58

Κριταί ς' 1-13

32:16

Κατά Λουκάν ζ' 1-23

38:03

Ομολογία

 
arrow_drop_up