Λευκωσία

37:47

Κατά Λουκάν θ' 28-42

36:23

Κατα Ιωάννην ιζ' 1-25

43:17

Κατά Λουκάν ιη' 18

32:13
31:11

Προς Ρωμαίους η' 28-39

33:35

Κατά Μάρκον θ' 2-16

26:29

Ψαλμοί μς' 1-11

21:49

Κατά Ματθαίον κε' 1-13

42:22

Κατα Μάρκον ε' 1-21

38:13

Κατά Λουκάν ιβ' 35-59

24:33

Ψαλμοί κζ' 1-15

41:10

Κατά Λουκάν δ' 14-27

34:08

Ιησούς του Ναυή στ' 1-5

15:07

Προς Τιμόθεο β' 1-5

15:41

Κάτα Μάρκον ις' 15-20

23:26

Κάτα Μάρκον α' 32-42

37:58

Κατά Λουκάν ιη' 1-14

20:18

Κατά Ιωάννην δ' 24

33:11

Επιστολή Ιακώβου α' 1-18

29:49

Κατά Λουκάν ις' 19-31

22:44

Ψαλμοί οζ' 1-3

34:59

Κατά Ιωάννην ις' 16-33

25:03

Βασιλέων Β' ε' 1-4

48:20

Κατά Λουκάν ιε' 11-32

30:06

Ψαλμοί με' 1

28:58

Κατά Ιωάννην α' 1-5, 9-14

32:00

Πραξεις των Αποστόλων ιστ' 22-

50:08

Προς Θεσσαλονικείς Β' α΄ 1-12

 
arrow_drop_up