Κηφισιά

43:43

κατά Λουκάν ιζ' 11-37

31:39

Β' Βασιλέων ς' 24-33 & ζ' 1-2

53:40

Α' Πέτρου γ' 13-22 & δ' 1-2

48:48

προς Εβραίους ι' 35-39

52:09

Ιησούς του Ναυή κγ' 1-16

48:47

Α' Σαμουήλ κ' 41-42 & κα' 1-15

47:01

Γένεσις γ' 1-15

39:59

Ποια είναι η θέση της εκκλησία

27:46

Γένεσις ια' 1-9

42:47

προς Εφεσίους γ' 14-20 & δ' 1-

21:24

κατά Λουκάν ιη' 13-13

30:20

κατά Λουκάν ι' 25-37

53:35

Α' Πέτρου γ' 9-16

49:14

Ιησούς του Ναυή ζ' 4-26

41:32

Με το θέμα της αρρώστιας, πρέπ

47:39

Α' Σαμουήλ κ' 1-42

43:14

κατά Ματθαίον κδ' 34-51 & κε'

33:22

Δευτερονόμιο λδ' 1-12

51:23

Αριθμοί κβ' 1-20

53:02

Α' Πέτρου γ' 7-12

56:11

Ιησούς του Ναυή σ' 20-27 & ζ'

56:30

κατά Λουκάν ι' 17-37

55:13

Α' Σαμουήλ ιη' 28-30 & ιθ' 1-2

34:29

Γ' Ιωάννου α' 1-15

33:39

Εκκλησιαστής η' 1-7

47:45

Α' προς Τιμόθεον β' 1-1

51:31

Α' Πέτρου β' 18-25 & γ' 1-7

54:12

Ιησούς του Ναυή ε' 13-15 & σ'

 
arrow_drop_up