Κηφισιά

53:25

Α' Ιωάννου γ' 1-10

51:40

Β' Σαμουήλ η' 1-18 & θ' 1-13

33:17

Β' Βασιλέων ε' 14-27

32:38

Πράξεις των Αποστόλων δ' 32-36

50:24

Ιησούς του Ναυή ε' 10-15 & ς'

50:27

Α' Ιωάννου β' 20-29 & γ' 1-3

46:04

Β' Σαμουήλ ζ' 11-29

46:29

κατά Ματθαίον ς' 19-34

26:24

Ψαλμοί κγ' 1-6

43:24

Αποκάλυψις Ιωάννου κ' 11-15 &

50:47

Ο γάμος του Διονύση και της Χρ

46:03

Β' Σαμουήλ ζ' 1-17

34:08

κατά Λουκάν δ' 40-44

36:26

Ιακώβου α' 1-27

27:06

Α' Βασιλέων ι' 23-29 & ια' 1-1

36:51

κατά Λουκάν ι' 25-42 & ια' 1-1

19:29

προς Φιλήμονα α' 10-20

36:00

Α' Ιωάννου ιδ' 1-17

41:18

Α' Ιωάννου β' 12-25

54:56

Β' Σαμουήλ σ' 1-23

46:56

προς Ρωμαίους η' 18-39

31:39

Δανιήλ θ' 1-22

33:20

Ψαλμοί λβ' 1-11

38:31

Αποκάλυψις Ιωάννου γ' 7-13

46:55

προς Ρωμαίους η' 18-39

51:35

Α' Ιωάννου β' 7-17

36:08

προς Εφεσίους α' 15-23 & γ' 14

41:36

προς Γαλάτες ε' 16-26 & ς' 1-5

 
arrow_drop_up