Κηφισιά

39:35

προς Ρωμαίους α' 1-7

48:01

προς Ρωμαίους δ' 22-25 & ε' 1-

59:46

Ποια είναι η γνώμη σας για το

48:53

Α' Βασιλέων κβ' 41-54 & Β' Βασ

56:46

κατά Λουκάν σ' 12-49

50:12

Α' προς Κορινθίους ιβ' 12-26

48:45

κατά Ιωάννην κα' 1-25

50:42

προς Ρωμαίους γ' 31-31 & δ' 1-

51:07

Β' Χρονικών κ' 1-37

55:03

Που φαίνεται ακριβώς η αρπαγή

31:47

κατά Λουκάν ιδ' 15-35

37:02

Αμώς ζ' 10-17

53:51

κατά Ματθαίον κα' 42-46 & κβ'

31:42

κατά Λουκάν ιθ' 1-10

24:39

κατά Ματθαίον ε' 29-30

40:06

Ιερεμίας ιδ' 1-10

56:15

Ποιος είναι αυτός ο Υιός τον ο

45:26

Α' Βασιλέων κβ' 1-40

52:19

Ιερεμίας ιζ' 5-11 & Αποκάλυψις

38:44

Ησαΐας νε' 6-13

30:42

κατά Λουκάν ιε' 11-32

50:43

κατά Ιωάννην δ' 1-42

46:11

προς Ρωμαίους γ' 19-31 & δ' 1-

1:02:41

Παρακαλώ, εξηγήστε μου περί τω

48:22

Α' Βασιλέων κα' 1-29

35:33

Ψαλμοί μθ' 1-20

27:45

Α' προς Τιμόθεον ς' 6-21

 
arrow_drop_up