/ Αγία Παρασκευή

Αγία Παρασκευή

43:55

Κατά Μάρκον ι΄ [10] 46-52

46:05

Β΄ Πέτρου γ΄ [3] 11-13

38:03

Κατά Μάρκον ι΄ [10] 17-32

40:48

Β΄Βασιλέων β΄1-14 & Ιωάννην β΄13-22

46:29

Β Πέτρου γ΄ [3] 1-7

41:10

Πράξεις των Αποστόλων ζ΄ [7] 1-36

43:07

Γένεσις κζ΄ [27] 1-34

48:46

Πράξεις των Αποστόλων β΄ [2] 1-42

24:59

Προς Εβραίους δ΄ [4] 1-16

42:56

Κατά Ματθαίον ιζ΄ [17] 1-23

48:08
46:18

Β Πέτρου β΄[2] 17-22

45:31

Β΄ Πέτρου β΄ [2] 12-22

43:26

Β Πέτρου β΄[2] 10-17

47:50

Ωσηέ ς΄[6] 1-11

48:29

Β΄ Πέτρου β΄ [2] 4-11

43:32

Προς Εφεσίους ε΄ [5] 15-21

48:03

Β΄ Πέτρου β΄ [2] 1-3

36:27

Κατά Λουκάν κδ΄ [24] 1-35

40:57

Κατά Ματθαίον ζ΄[7] 1-29

46:32

Β΄Πέτρου α΄ [1] 18-21

43:52

Κατά Ιωάννην ιθ΄ [19] 1-42

41:02

Κατά Ματθαίον κε΄ [25] 1-13

44:55

Β΄ Πέτρου α΄ [1] 12-17

arrow_drop_up