Αγία Παρασκευή

45:19
32:44

Κατά Λουκάν ζ' [7] 1-10

15:58

Κατά Λουκάν ιδ' [14] 7-14

38:45

Προς Εβραίους ι' [10] 35-39 &

38:41

Ψαλμό ϟα [91]

41:30

Κατά Ιωάννην θ΄ [9] 1-16

43:38

Κατά Ιωάννην θ' [9] 1-5

49:16

Προς Εβραίους ι' [10] 1-10

29:31

Κατά Ιωάννην ιε' [15] 9-17

33:49

Κατά Ιωάννην ιε' [15] 1-8

43:57

Κατά Μάρκον δ΄ [4] 21-41

45:23

Ησαΐας ξε' [65] 17-19

29:17

Κατά Ματθαίον ι' [10] 5-18

31:36
45:30

Ιερεμίας λς΄[36] 1-19

43:58

Κατά Ματθαίον η΄ [8] 14-17

48:10

Προς Εβραίους η΄1-6

 
arrow_drop_up