Αγία Παρασκευή

42:12

Ιακώβου α΄ [1] 1-4

42:03

Προς Εβραίους ιβ' [12] 1-10

44:14
42:02

Ιεζεκιήλ κβ' [22] 23-31

43:47

Κατά Ιωάννην ιζ΄ [17] 20-26

42:54

Γένεσις λθ΄ [39] 19-23 & μ΄ [4

42:40
50:07
40:47

Ησαΐα μ' [40] 1-11

42:00

Α' Κορινθίους θ' [9] 24-27 & ι

46:42

Λουκάν ιε΄[15] 11-32

44:34

Κριτές ις΄[16] 1-21

43:53

Α΄ Σαμουήλ η΄ [8] 1-22

46:54
48:10
38:38
44:11

Φιλιππησίους α΄[1] 1-30

50:34
45:18
42:11

Λουκάν ζ΄ [7] 1-16

39:07

Ματθαίον ιγ΄[13] 24-43

49:44
47:45
42:34

Κατά Μάρκον ς' [6] 30-34

45:05
40:32
 
arrow_drop_up