/ Αγία Παρασκευή

Αγία Παρασκευή

43:32

Ιωάννην ια΄[11] 1-46

49:07

Α΄ Πέτρου β΄ [2] 18-25

35:18
28:51

Ομολογία

40:58

Α΄ Κορινθίους ι΄ [10] 1-13 & Αριθμοί ια΄ [11] 4-6

39:24

Κατά Ματθαίον ιζ΄ [17] 14-27

50:39

Α Πέτρου β΄[2] 13-15

37:18

Μάρκον ια΄[17] 11-26

44:46

Α΄ Πέτρου β΄ [2] 11-16

38:42

Κατά Λουκάν κβ΄ [22] 14-24

50:41

Α΄ Πέτρου β΄ [2] 7-12

24:29

Κατά Ματθαίον ιγ΄ [13] 44-53

27:50

Α΄ Σαμουήλ ιδ΄ [14] 1-52

48:05

Κατά Ιωάννην ς΄ [6] 22-47

48:12

Ρούθ α΄ [1] 1-3

45:41

Α΄ Πέτρου β΄ [2] 1-3

41:50

Κατά Ματθαίον ζ΄ [7] 21-29

48:21

Α΄ Πέτρου α΄ [1] 22-25

48:14

Κατά Λουκάν ιβ΄ [12] 1-21

43:06

Κατά Ιωάννην η΄ [8] 30-51

49:39

A' Πέτρου α' [1] 17-21

22:40

Α' Ιωάννου α' [1] 1-10

48:29

Ομολογία

arrow_drop_up