Ψαλμοί 95:1-11 - "Μη σκληρύνητε την καρδίαν σας ως εν τω παροργισμώ"/"Do not harden your hearts, as in the rebellion"

arrow_drop_up