Σίδνεϊ

36:20

Σαμουήλ Α' 15:10-29 - Εκτελώ τ

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 12 Dec 2019
21:05

Βασιλέων Α' 17:1-16 - Οι εργα

23:20

Φιλιππησίους α' 3-11 - Κοινωνο

40:51

Κατά Ματθαίον 10:1-20 - Ο μαθη

23:29

Ιησούς του Ναυή 1:3-9 - Η σχέσ

23:54

Αποκάλυψη 3:7-13 - Δεν έχει ση

19:46

Κατά Ιωάννην 8:1-11 - Ενώ οι ά

26:14

Ησαΐας 42:1-4 - Το έργο και η

41:14

Κατά Ματθαίον 9:18-38 - Το έργ

25:51

Εφεσίους 4:11-24 - Ενότητα και

29:08

Έσδρας 3:1-13 - Ενωμένοι σαν έ

36:09

Κατά Ματθαίον 9:9-17 - Ο Χριστ

24:38

Γένεσις 6:8-22 - Ο Κύριος θέλε

27:39

Κατά Λουκάν 4:42-44, 5:1-11 -

36:48

Αγγαίος 1:1-15 - Ο οίκος του Θ

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 07 Nov 2019
25:42

Γένεσις 45:1-20 - Μάθε την καρ

29:46

Κατά Λουκάν 15:1-32 - Μεγάλη χ

38:06

Κατά Ματθαίον 8:28-9:8 - Πρόσε

23:06

Σαμουήλ Β' 19:14-23 - Πότ

28:55

Κατά Λουκάν 19:1-27 - Οι πιστο

34:09

Κατά Ματθαίον 8:18-27 - Ο άνθρ

25:22

Σαμουήλ Α' 3:1-21 - Μείνε

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 20 Oct 2019
31:17

Πράξεις Των Αποστόλων 9:1-19 -

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 20 Oct 2019
43:11

Κατά Λουκάν 12:1-32 - Η ζωή με

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 17 Oct 2019
24:41

Σαμουήλ Β' 6:11-23 - Πλησ

24:47

Κατά Λουκάν 14:25-35 - Αν θες

40:11

Κατά Ματθαίον 8:1-17 - Κάνε το

20:41

Έξοδος 3:1-10 - Η αληθινή πίστ

 
arrow_drop_up