Σίδνεϊ

38:08

Σαμουήλ Α 25:1-39 - Στην ταλαι

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 26 Jan 2020
42:54

Πέτρου Α 3:1-22 - Σωστή στάση

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 26 Jan 2020
39:40

Έξοδος 32:1-35 - Όσοι είμαστε

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 19 Jan 2020
35:39

Κατά Ιωάννην 21:1-25 - Περπάτα

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 19 Jan 2020
33:56

Δανιήλ 1:1-21 - Άγιοι μέσα σε

24:58

Δανιήλ 3:19-30 - Μην φοβάσαι τ

25:27

Αποκάλυψις 2:8-11 - Η δοκιμασί

41:09

Κατά Ματθαίον 10:34-42, 11:1 -

18:48

Ησαΐας 40:21-31 - Όταν δεις τη

20:30

Κατά Λουκάν 7:18-30 - Ακόμα κα

42:10

Κατά Ματθαίον 10:16-33 - Εργαζ

20:51

Ψαλμός 121:1-8 - Μην φοβάσαι,

25:39

Κατά Ματθαίον 2:1-23 - Ο Κύριο

36:13

Γένεσις 4:1-16 - Ζήτα από τον

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 26 Dec 2019
27:40

Κατά Λουκάν 1:26-38 - Μόνο δια

25:56

Κατά Ματθαίον 1:18-25 - Συνεργ

23:03

Ησαΐας 40:1-9 - Παρηγοριά και

23:11

Κατά Λουκάν 1:1-25 - Πίστεψε ό

36:20

Σαμουήλ Α' 15:10-29 - Εκτελώ τ

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 12 Dec 2019
21:05

Βασιλέων Α' 17:1-16 - Οι εργα

23:20

Φιλιππησίους α' 3-11 - Κοινωνο

40:51

Κατά Ματθαίον 10:1-20 - Ο μαθη

23:29

Ιησούς του Ναυή 1:3-9 - Η σχέσ

23:54

Αποκάλυψη 3:7-13 - Δεν έχει ση

19:46

Κατά Ιωάννην 8:1-11 - Ενώ οι ά

26:14

Ησαΐας 42:1-4 - Το έργο και η

41:14

Κατά Ματθαίον 9:18-38 - Το έργ

25:51

Εφεσίους 4:11-24 - Ενότητα και

 
arrow_drop_up