Προς Γαλάτας 6:1-10 - Σπέρνεις στη σάρκα ή στο πνεύμα / Do you sow in the flesh or in the spirit

arrow_drop_up