Γλυφάδα

38:53

Κατά Ματθαίον ιε' 21

32:33

Κατα Μάρκον γ'28

43:11

Ησαΐας λζ'33

45:53

Επιστολή Ιωάννου Α' γ' 9

43:05

Εβραίους ιβ' 18

26:33

Ιησούς του Ναυή κα'43

51:39

Ιωνάς γ'5

35:51

Νεεμία ιγ' 1

18:28

Κατά Ιωάννην ς' 35

48:11

Β' Τιμόθεον γ' 1

48:05
27:59

Κατα Λουκάν κδ' 1

47:11

Προς Κορινθίους Α', ις' 5

36:45

Κατά Ματθαίον β',1

40:09

Ομολογία Πίστεως Νικηφόρος Φιλ

26:44

Προς Φιλήμονα .α '1

41:54

Κατα Λουκάν β'1

41:09

Κατά Ιωάννην γ' 1

41:33

Κατά Λουκάν β', 25

52:06

Κατα Μάρκον δ'35

37:40

Κατα Λουκάν α' 5

46:41

Προς Φιλιππησίους γ' 18

27:38

Κατα Μάρκον κθ' 2 - Οταν ανέβε

41:46

Κατα Ιωάννην ιδ' 21

39:51

Πράξεις β' 37 - Το ευαγγέλιο ε

31:54

Κατα Ματθαίον κβ' 18

45:09

Σαμουήλ Α' ιε' 8

41:50

Αββακούμ α' 1

 
arrow_drop_up