Γλυφάδα

36:32

Σαμουήλ Α' ιζ' 280

43:41

Προς Κορινθίους Α' ις' 10 1019

32:24

Ιώβ β1 486

25:38

Κατά Λουκάν ε' 12 906

48:39

Προς Εβραίους ι'19 1066

51:28

Προς Τιμόθεον Β'δ' 1 1056

41:38

Γένεσις λβ' 1 31

43:59

Κατα Λουκάν θ'46 913

38:55

Κατα Ιωάννην κεφ θ'1 945

48:04

Κατα Ιωάννην ια'1 947

35:43

Ιερεμίας λγ'1 704

38:20

Ιεζεκιήλ ιδ' 12 745 || Κατά Λ

28:29

Ησαΐας νγ 10.661

28:57

Πράξεις κζ '1 990

46:07

Προς Εβραίους ια' 39 1068

54:22

Α' Κορινθίους ις' 5-9

44:06

Ιεζεκιήλ ιδ 12 745

46:36

Αποκάλυψις γ' 7 1088

28:06

Κατα Ματθαίον κα'.33 869

42:51

Γένεσις ιγ' 1 11

43:57

Κατά Μάρκον ε',21 884

37:54

Κατα Ιωάννην ια' 1 947

50:25

Σαμουήλ Α' α'1 263

43:09

Προς Κορινθίους Β' θ' 1

28:55

Δανιήλ, γ' 19

36:47

Ρωμαίους δ' 13

47:38

Κατά Μάρκον η'14

34:53

Ζαχαρίας ια'7

 
arrow_drop_up