Γλυφάδα

31:54

Κατα Ματθαίον , κεφ.κβ' , εδάφ

45:09

Σαμουήλ Α' ιε' 8

41:50

Αββακούμ α' 1

43:22

Κατα Ματθαίον κς' 36 - Ο σαρκι

34:59

Επιστολή Ιωάννου Α' ε' 18

31:07

Κατα Μάρκον ε' 21

46:42

κατά Ιωάννη ιγ' 17

24:15

Διάφορα Μηνύματα

37:09

Α' Σαμουήλ ιθ' 5

47:20

Α' Κορινθίους 16

32:37
28:45

Έξοδος β' 23 & γ' 1-14

15:55

Κατα Λουκάν ιη' 9

23:00

Κατα Ιωάννην γ' 16

40:41

Α' Βασιλέων ιη' 1

42:17

Κατα Ιωάννην ια' 1

42:01

Ιερεμίας λγ’ 1 - Στη φυλακή μ

40:41

Κατα Ιωάννην ι’ 1 - Καλές πνευ

45:29

Κήρυγμα Ευαγγελίου

29:41

Αποκάλυψις γ' 1 - Δεν ρισκάρω

32:57

Προς Γαλάτας ε' 16 - Πνεύμα εν

43:01

Κατά Ιωάννην, ς' 32 - Πίστεψε

25:16

Σαμουήλ Α', ι', 1

10:00

Κατα Λουκάν ιβ' 12

48:23

Κατά Μάρκον ιδ' 1

32:06

Ψαλμοί κζ'1

32:56

Ωσηέ δ'6

42:59

Προς Ρωμαίους β'1

 
arrow_drop_up