Αλεξάνδρειας

53:38

Κορινθίους Α ιβ΄ 1-11

55:23

Γένεσις ιγ΄ 1-18

44:02

Λουκάς ιζ' 20-37

45:34

Λουκάς ιε' 20-24

48:39

Βασιλέων β ιβ 1-13

49:43

Εβραίους ιγ' 1-4

48:02

Λουκάς 1-2 11-19

39:18

Εξοδος β΄ 11-14

44:54

Μάρκος η' 22-26

45:16

Παροιμίες κγ΄ 23

45:36

Εξοδος γ' 1-19

48:25

Ιωάννου Α γ'1-6

46:54

Ματθαίος η 1-17

44:38

Ιωάννης δ΄ 1-42

48:27

Κορινθίους Α γ΄ 1-18

50:05

Σαμουήλ ις 1-13

52:40

Πράξεις Αποστόλων ι 34-48

45:52

Εφεσίους β 1-22

47:36

Φιλήμονα 1-25

47:57

Γένεσις β 15-18

47:55

Εμπειρίες με το Θεό - Λούκας ι

31:53

Ιησούς Ναύη α 1-9-Ιωάννης ιε 1

53:10

Ομολογία πίστεως

1:04:29

Μηνήματα

45:15

Λουκάς ιζ 11-18

49:05

Ομολογία πίστεως

55:56
43:08

Μάρκος ι 1-12

 
arrow_drop_up