Αλεξάνδρειας

49:18

Ησαίας μ΄ 1-31

56:26

Κορινθίους Α θ΄ 19-27

49:07

Κολασσαεις γ΄ 1-16

34:37

Ματθαίος ζ΄ 12-28

49:33

Πέτρου Α δ΄ 1-10

48:03
30:01

Εξοδος ιζ' 8-16

25:07

Πράξεις Αποστόλων ιβ΄ 1-10

47:39

Ιωάννου Α γ΄ 1-3

41:57

Ρωμαίους ιβ΄ 1-5

32:14

Ματθαίος η΄ 18-27

32:34

Ματθαίος ιγ΄ 24-30

42:01

Κατά Ιωάννη κα΄ 1-11

49:03

Εφεσίους ς΄ 10-18

43:57

Πράξεις Αποστόλων η΄ 1-25

18:50

Ψαλμός ρλγ΄ 1-3

27:06

Ψαλμός ρλγ΄ 1-3

37:34

Ματθαίος θ 18-25

38:57

Τιμόθεον Α δ΄ 1

1:00:14

Ιωάννου Γ΄ 1-9 | Μάρκος δ΄ 21

45:05

Λουκάς ιε' 11-32

53:38

Κορινθίους Α ιβ΄ 1-11

55:23

Γένεσις ιγ΄ 1-18

44:02

Λουκάς ιζ' 20-37

45:34

Λουκάς ιε' 20-24

48:39

Βασιλέων β ιβ 1-13

49:43

Εβραίους ιγ' 1-4

48:02

Λουκάς 1-2 11-19

 
arrow_drop_up