Κερατσίνι

48:11

Κατά Λουκάν ιγ'/6

48:57

Πέτρου Α' δ'/1-11

46:40

Κατά Λουκάν ιθ'/1-10

47:21

Κατά Μάρκον ε'/21

50:27

Κατά Λουκάν η'/16

37:55

Κατά Μάρκον α 14-15

41:23

Πράξεις Των Αποστόλων ια'

44:21

Ιησούς Του Ναυή δ

43:46

Πέτρου Α' α'

45:25

Κατά Ματθαίον ιγ 1-23

49:56

Ψαλμοί ργ

39:32

Ιησούς Του Ναυή β

43:49

Εκκλησιαστής ια' & ιβ

48:34

Κατά Λουκάν κδ'/13

50:10

Κατά Ματθαίον ις/28

47:29

Ιωάννου Α' γ/16

41:49

Κατά Μάρκον ε'/21

43:37

Προς Ρωμαίους ιε'/1-13

47:14

Κατά Λουκάν δ 9-13

43:48

Κατά Λουκάν δ 1-11

48:43

Προς Ρωμαίους η 26-39

43:30

Κατά Μάρκον ε 1-20

51:09

Προς Ρωμαίους ιβ

35:59

Κατά Λουκάν ις 9

44:53

Βασιλέων Α' κα

40:19

Κατά Λουκάν α/39

33:03

Ρούθ Γ

 
arrow_drop_up