Χρονικών Α, 28:1-10 & Κατά Μάρκου 4:35-41

arrow_drop_up