κατά Ματθαίον η' 28-34 «Ο Κύριος απάντησε στους δαίμονες δεν θα απαντήση σε εσένα;»

arrow_drop_up