Ψαλμοί 126:1-6 & Κατά Λουκά 6:17-49

arrow_drop_up