Αββακούμ 3:17 -19 & Κατά Λουκά 10:17-24

arrow_drop_up