Κατά Ματθαίον κς' 26-36 «Ήρχισε να λυπήται και να αδημονή»

arrow_drop_up