Προς Κολοσσαείς 3:12-17 - Η ευθύνη του πιστού μπροστά στο Θεό και την εκκλησία

arrow_drop_up