Σαμουήλ Α 17:37-53 - Η πίστη με εμπιστοσύνη στο Θεό είναι το ισχυρό σου όπλο.

arrow_drop_up