Λονδίνο

33:43

Μάρκος α΄1-20

53:24

Πράξεις ι' 34-48

58:50

Μάρκος β΄

52:57

Λουκάς η΄1-18

45:26

Ιωάννης ιε΄1-17

37:14

Α' Βασιλέων ιζ

44:22

Μάρκος α'

56:18

Μάρκος ς΄30-52

58:26

Ιωνάς δ΄

51:07

Α Κορινθίους ια΄

35:50

Εκκλησιαστής ια΄

47:08

Ησαΐας β΄

41:19

Λουκάς ιβ, 4-7

48:31

Ματθαίος δ, 17 - 20 & Ψαλμός μ

  • Γιώργος Στογιάνοβ & Μανώλης Καλοκαιρινός
  • Λονδίνο

  • 16 July 2021
47:26

Ματθαίος ζ, 13-14

50:07

Α΄Πέτρου δ, ε

38:31

Ομολογία πίστεως

43:06

Α΄Πέτρου γ

40:35

Α' Τιμοθέου δ'

38:56

Φιλιππησίους β΄1-13

27:18

Πράξεις ι', 1-48

42:13

Κατά Λουκάν, ιβ:35-40

40:39

Κατά Ματθαίον, κα:33-41

33:06

Προς Ρωμαίους, ιδ:17-19

37:54

Κατά Λουκάν, Δ:14-32

50:44

Ιακώβου, Α:1-4 & Πράξεις Α:6-8

  • Κ. Θεοδωρόπουλος & Μ. Καλοκαιρινός
  • Λονδίνο

  • 25 Apr 2021
25:48

Κατά Ιωάννην, Β:1-12

38:47

Αποκάλυψης Ιωάννου, β:1-7

 
arrow_drop_up