Ριζούπολη

37:30

Λουκάς κα' 25-27

43:06

Κατά Ματθαίον κα' 1-22

53:16

Κατα Μάρκον ια' 24-26

  • Βίκτορ Σουντούκ & Κωστής Δασκαλόπουλος
  • Ριζούπολη

  • 08 Aug 2022
43:36

Παροιμίαι λ' 21-32 & Κατα Ματθ

39:46

Κατα Μάρκον η' 22-38

47:38

Ψαλμός ογ' 1-28

37:02

Κατα Ιωάννην ιζ' 1-25

37:37

Κατα Λουκάν ιζ' 26-30

50:53

Ματθαίος ιδ' 22-33

41:31

Β' Βασιλέων κεφ β' 1-18

49:47

Πράξεις κ' 28

37:15

Πράξεις θ' 31

49:22

Κατα Λουκάν ζ'16-23

41:24

Κατα Ματθαίον ις'13-19

46:20

Πρός Γαλάτας α'11-24

48:17

Πρός Ρωμαίους α' 14-17

51:49

Πράξεις κ' 17-24

31:37

Ησαΐας ξβ' 6-12

46:11

Κατά Λουκά ιζ 1-10

43:42

Α' Σαμουήλ ιζ'38-39

47:49

Πράξεις κ'

47:50

Εφεσίους κεφ' α'

44:45

Νεεμίας ε' 1-19

40:10

Πράξεις ιη' 18-27 & ιθ' 1-6

40:58

Κατα Μάρκον δ' 35-41

37:41

Β' Χρονικών κ' 1-30

48:08

Πράξεις ις' 33-40 & ιζ'1-15

 
arrow_drop_up