Περιστέρι

37:50

Βασιλέων Β' 17:1-12 &

46:38

Βασιλέων Α' 7:44-53

49:28

Αγγαίος 1:1-14 & Κατά Μάρκ

41:07

Ψαλμοί 90:1

45:35

Πέτρου Α' 3:17-22

51:55

Ιερεμίας 35:1-19 & Κατά Ιω

43:29

Κατά Ιωάννην 11:1-46

45:18

Προς Ρωμαίους 5:1-11

53:20

Γένεσις 3:1-15

49:23

Κατά Λουκάν 1:1-7

44:53

Πέτρου Α' 3:1-16

49:59

Ψαλμοί 36:1-12 & Κατά Ιωάν

47:21

Προς Ρωμαίους 6:1-7

55:16

Ωσηέ 6:1-7

42:21

Πέτρου Α' 2:11-25

49:52

Ησαΐας 61:1-11 & Κατά Λουκ

47:31

Κατά Λουκάν 22:24-34

45:31

Πέτρου Α' 1:22-25 2:1-3

52:36

Ψαλμοί 27:1-14 & Κατά Ιωάν

41:00

Προς Εβραίους 6:1-12

42:29

Έξοδος 15:22-27

50:28

Ψαλμοί ν' 1-23 & Κατά

43:26

Προς Εφεσίους 6:10-24

 
arrow_drop_up